ข่าวประชาสัมพันธ์

View All

E-Newsletter Vol. 07/202311-05

E-Newsletter Vol. 07/202311-05 คณะครุศาสตร์ มรภ.พิบูลสงคราม 18 – 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 คณะครุศาสตร์ มรพส. จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module 1 รุ่นที่ 3 การพัฒนาและปลูกจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โครงการ ค้นฟ้า หาครูดีศรีพิบูลสู่ครอบครัวเดียวกัน เพื่อเข้าศึกษาต่อคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 …

EDU PSRU Open House 2023

“#เสื้อครูดีปี66”

EDU PSRU Open House 2023

จดหมายข่าวคณะครุศาสตร์

View All

E-Newsletter Vol. 07/202311-05

E-Newsletter Vol. 07/202311-05 คณะครุศาสตร์ มรภ.พิบูลสงคราม 18 – 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 คณะครุศาสตร์ มรพส. จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module 1 รุ่นที่ 3 การพัฒนาและปลูกจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โครงการ ค้นฟ้า หาครูดีศรีพิบูลสู่ครอบครัวเดียวกัน เพื่อเข้าศึกษาต่อคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 …

EDU PSRU Open House 2023

“#เสื้อครูดีปี66”

EDU PSRU Open House 2023

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

View All

E-Newsletter Vol. 07/202311-05

E-Newsletter Vol. 07/202311-05 คณะครุศาสตร์ มรภ.พิบูลสงคราม 18 – 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 คณะครุศาสตร์ มรพส. จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module 1 รุ่นที่ 3 การพัฒนาและปลูกจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โครงการ ค้นฟ้า หาครูดีศรีพิบูลสู่ครอบครัวเดียวกัน เพื่อเข้าศึกษาต่อคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 …

EDU PSRU Open House 2023

EDU PSRU Open House 2023