ข่าวประชาสัมพันธ์

View All

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ได้รับดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น และได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ ทางด้านการศึกษาข้อมูลจาก : รศ.ดร.ณิรดา เวชญาลักษณ์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

จดหมายข่าวคณะครุศาสตร์

View All

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ได้รับดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น และได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ ทางด้านการศึกษาข้อมูลจาก : รศ.ดร.ณิรดา เวชญาลักษณ์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

View All

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ได้รับดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น และได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ ทางด้านการศึกษาข้อมูลจาก : รศ.ดร.ณิรดา เวชญาลักษณ์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม