Untitled Document
 
 
   
 
Username:
Password:
 
 
     
 
 
หน้าแรก
ประวัติคณะครุศาสตร์
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
คณาจารย์คณะครุศาสตร์
บุคลากรสำนักงาน
ติดต่อสอบถาม
 
 
กลุ่มสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิขาการศึกษาพิเศษ
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
   
กลุ่มสาขาวิชาเทคนิคการศึกษา
และการบริหาร
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
สาขาวิชาวัดผลและประเมินผล
สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
   
 
 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
0 สาขาวิชาภาษาไทย
2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
5 สาขาวิชาสังคมศึกษา
6 สาขาวิชาดนตรีศึกษา
7 สาขาวิชาพลศึกษา
   
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชา่ชีพครู
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
8 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยและ
พัฒนาทางการศึกษา
   
 
 
โรงเรียนสาธิตพิบูลสงคราม
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
 
You are visitor
Date Begin : 22 February 2011
 

 

 
 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
   
  คณาจารย์ในสาขาวิชา
 
 
ว่าที่ ร.ต.ศักย์ชัย เพชรสุวรรณ
ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย สังโยคะ
กรรมการ
 
ดร.พรชัย   ทองเจือ  
กรรมการ
 
อาจารย์จักรพงษ์ บุญตันจีน   อาจารย์ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด
กรรมการ   กรรมการและเลขานุการ
   
  โครงสร้างหลักสูตรและแผนการสอน
   
 

วิชาเอกวิทยาศาสตร์

จัดแบบเอกเดี่ยว ไม่น้อยกว่า  75       หน่วยกิต
บังคับ                                                  54      หน่วยกิต
เลือก                                ไม่น้อยกว่า      21      หน่วยกิต


รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

เอกเดี่ยว

วท.ฟส.113

ฟิสิกส์ 1

3(3-0-6)

บังคับ

วท.ฟส.114

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1

1(0-3-3)

บังคับ

วท.คม.111

เคมีทั่วไป

3(3-0-6)

บังคับ

วท.คม.112

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

1(0-3-3)

บังคับ

วท.ชว.111

ชีววิทยาทั่วไป

3(3-0-6)

บังคับ

วท.ชว.112

ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป

1(0-3-3)

บังคับ

วท.วท.132

ธรณีวิทยา

3(3-0-6)

บังคับ

วท.วท.134

ดาราศาสตร์และอวกาศ

3(3-0-6)

บังคับ

วท.คม.231

เคมีอินทรีย์พื้นฐาน

3(3-0-6)

บังคับ

วท.คม.251

ชีวเคมีพื้นฐาน

3(3-0-6)

บังคับ

วท.ชว.260

จุลชีววิทยา

3(2-3-7)

บังคับ

วท.ชว.310

นิเวศวิทยา

3(2-3-7)

บังคับ

วท.คณ.151

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1

3(2-2-5)

บังคับ

วท.สถ.111

หลักสถิติ

3(3-0-6)

บังคับ

วท.คพ.373

โปรแกรมประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

3(2-2-5)

บังคับ

วท.วท.391

วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์

3(3-0-6)

บังคับ

วท.วท.496

โครงงานวิจัยวิทยาศาสตร์

3(0-6-3)

บังคับ

คศ.วท.221

ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์

3(2-2-6)

บังคับ

คศ.ภอ.224

ภาษาอังกฤษสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 1

3(3-0-6)

บังคับ

คศ.วท.491

สัมมนาการสอนวิทยาศาสตร์

3(2-2-6)

บังคับ

วท.ฟส.222

กลศาสตร์ 1

3(3-0-6)

 

วท.ฟส.225

แม่เหล็กไฟฟ้า

3(2-2-6)

 

วท.ฟส.226

ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า 1

1(0-3-3)

 

วท.ฟส.251

อิเล็กทรอนิกส์ 1

3(2-3-7)

 

วท.ฟส.464

นาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น

3(3-0-6)

 

วท.ฟส.371

การผลิตอุปกรณ์การสอนฟิสิกส์

3(2-3-7)

 

วท.คม.221

เคมีอนินทรีย์ 1

3(3-0-6)

 

วท.คม.222

ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1

1(0-3-3)

 

วท.คม.243

เคมีเชิงฟิสิกส์ 1

3(3-0-6)

 

วท.คม.263

เคมีวิเคราะห์ 1

3(3-0-6)

 

วท.ชว.115

ชีววิทยา 2

3(3-0-6)

 

วท.ชว.116

ปฏิบัติการชีววิทยา 2

1(0-3-3)

 

วท.ชว.210

สรีรวิทยาทั่วไป

3(2-3-7)

 

วท.ชว.312

อนุกรมวิธาน

3(2-3-7)

 

วท.ชว.220

พฤกษศาสตร์

3(2-3-7)

 

วท.ชว.423

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

3(2-3-7)

 

วท.ชว.130

สัตววิทยา

3(2-3-7)

 

วท.ชว.240

พันธุศาสตร์

3(2-3-7)

 

วท.วท.222

อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น

3(3-0-6)

 

วท.คณ.171

คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1

3(3-0-6)

 

คศ.ภอ.324

ภาษาอังกฤษสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 2

3(3-0-6)

 

 หมายเหตุ      รายวิชาที่ไม่เป็นวิชาบังคับ เป็นวิชาเลือกของเอกวิทยาศาสตร์ และอาจเลือกจากรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้

แผนการศึกษา
5) วิชาเอกวิทยาศาสตร์

 

ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  1


รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

กลุ่มวิชา

GETH111

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

ศึกษาทั่วไป

GEPH123

พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน

3(3-0-6)

ศึกษาทั่วไป

GEAE124

สุนทรียะของชีวิต

3(3-0-6)

ศึกษาทั่วไป

GELI128

การใช้ห้องสมุดยุคใหม่

3(3-0-6)

ศึกษาทั่วไป

GEPE151

กายบริหาร

1(0-2-2)

ศึกษาทั่วไป

EDUC101

ความเป็นครูและการพัฒนาวิชาชีพครู

3(2-2-5)

ครูบังคับ

PHYS113

ฟิสิกส์ 1

3(3-0-6)

เอกบังคับ

PHYS114

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1

1(0-3-3)

เอกบังคับ

รวม  20  หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  1


รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

กลุ่มวิชา

GEEN112

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

ศึกษาทั่วไป

GEMA143

การคิดและการตัดสินใจ

3(3-0-6)

ศึกษาทั่วไป

GESC141

วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต

3(3-0-6)

ศึกษาทั่วไป

GEPE15X

กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย

1(0-2-2)

ศึกษาทั่วไป

EDUC211

การจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร

3(2-2-5)

ครูบังคับ

EDUC361

การบริหารการจัดการในห้องเรียน

3(2-2-5)

ครูบังคับ

CHEM111

เคมีทั่วไป

3(3-0-6)

เอกบังคับ

CHEM112

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

1(0-3-3)

เอกบังคับ

รวม  20  หน่วยกิต

 

 

ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  2


รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

กลุ่มวิชา

GEPY122

ความจริงของชีวิต

3(3-0-6)

ศึกษาทั่วไป

GESO131

มนุษย์กับสังคม

3(3-0-6)

ศึกษาทั่วไป

GECO147

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

3(3-0-6)

ศึกษาทั่วไป

EDUC241

การวัดและประเมินผลการศึกษา

3(2-2-5)

ครูบังคับ

EDUC251

จิตวิทยาสำหรับครู

3(2-2-5)

ครูบังคับ

BIOL111

ชีววิทยาทั่วไป

3(3-0-6)

เอกบังคับ

BIOL112

ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป

1(0-3-3)

เอกบังคับ

MATH151

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1

3(2-2-5)

เอกบังคับ

รวม  22  หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  2


รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

กลุ่มวิชา

EDUC221

การจัดการเรียนรู้

3(2-2-5)

ครูบังคับ

EDUC242

การวิจัยทางการศึกษา

3(2-2-5)

ครูบังคับ

BIOL240

พันธุศาสตร์

3(2-3-7)

เอกเลือก

CHEM231

เคมีอินทรีย์พื้นฐาน

3(3-0-6)

เอกบังคับ

GSCI134

ดาราศาสตร์และอวกาศ

3(3-0-6)

เอกบังคับ

STAT111

หลักสถิติ

3(3-0-6)

เอกบังคับ

รวม  24  หน่วยกิต

 

 

ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  3


รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

กลุ่มวิชา

EDUC231

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

3(2-2-5)

ครูบังคับ

PROF201

การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1

1(60)

ครูปฏิบัติ

ENED224

ภาษาอังกฤษสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 1

3(3-0-6)

เอกบังคับ

BIOL260

จุลชีววิทยา

3(2-3-7)

เอกบังคับ

CHEM221

เคมีอนินทรีย์ 1

3(3-0-6)

เอกเลือก

CHEM222

ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1

1(0-3-3)

เอกเลือก

CHEM251

ชีวเคมีพื้นฐาน

3(3-0-6)

เอกบังคับ

GSCI132

ธรณีวิทยา

3(3-0-6)

เอกบังคับ

รวม  20  หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  3


รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

กลุ่มวิชา

PROF301

การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2

2(120)

ครูปฏิบัติ

CHEM263

เคมีวิเคราะห์ 1

3(3-0-6)

เอกเลือก

COMP374

โปรแกรมประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

3(2-3-7)

เอกบังคับ

GSCI391

วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์

3(3-0-6)

เอกบังคับ

PHYS222

กลศาสตร์ 1

3(3-0-6)

เอกเลือก

SCED221

ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์

3(2-2-6)

เอกบังคับ

รวม  17  หน่วยกิต

 

 

ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  4


รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

กลุ่มวิชา

EDUC421

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิชาเฉพาะ

3(2-2-5)

ครูบังคับ

PROF302

การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 3

2(120)

ครูปฏิบัติ

BIOL220

พฤกษศาสตร์

3(2-3-7)

เอกเลือก

BIOL310

นิเวศวิทยา

3(2-3-7)

เอกบังคับ

BIOL423

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

3(2-3-7)

เอกเลือก

PHYS464

นาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น

3(3-0-6)

เอกเลือก

………..

เลือกเสรี

3

เลือกเสรี

รวม  20  หน่วยกิต

 

 

ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  4


รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

กลุ่มวิชา

PROF501

การปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1

6(360)

วิชาชีพครู

รวม  6  หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  5


รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

กลุ่มวิชา

PROF502

การปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2

6(360)

วิชาชีพครู

รวม  6  หน่วยกิต

 

 

ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  5


รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

กลุ่มวิชา

EDUC212

การศึกษาแบบเรียนรวม

3(3-0-6)

ครูเลือก

EDUC422

การพัฒนารูปแบบการสอน

2(1-2-3)

ครูเลือก

EDUC442

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย

2(1-2-3)

ครูเลือก

GSCI496

โครงงานวิจัยวิทยาศาสตร์

3(0-6-3)

เอกบังคับ

SCED491

สัมมนาการสอนวิทยาศาสตร์

3(2-2-6)

เอกบังคับ

………….

เลือกเสรี

3

เลือกเสรี

รวม  16  หน่วยกิต

 

 

คำอธิบายรายวิชา


วิชาเอกวิทยาศาสตร์
วท.ฟส.113       ฟิสิกส์ 1                                                                                   3(3-0-6)
PHYS113         Physics 1                          
หน่วยการวัด ความแม่นยำและความเที่ยงตรงในการวัด ปริมาณสเกลล่าร์และเวคเตอร์ ตำแหน่งและการเคลื่อนที่ของวัตถุ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งาน กำลัง พลังงาน
กฎการอนุรักษ์พลังงานและโมเมนตัม การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิค คลื่นกล สมบัติของสสารปรากฏการณ์ทางความร้อนและหลักการเบื้องต้นทางอุณหพลศาสตร์

วท.ฟส.114       ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1                                                                   1(0-3-3)
PHYS114         Physics Laboratory 1
                   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน หรือเรียนพร้อมกัน คือ วท.ฟส.113 ฟิสิกส์ 1
                   ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ 1

วท.ฟส.222       กลศาสตร์ 1                                                                             3(3-0-6)
PHYS222         Mechanics 1
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน คือ วท.ฟส.113 ฟิสิกส์ 1
ปริภูมิและเวลา กลศาสตร์ของอนุภาค พลศาสตร์ของระบบอนุภาค วัตถุแข็งเกร็ง การแกว่งกวัดแบบฮาร์มอนิก การเคลื่อนที่แบบกรอบอ้างอิงไม่เฉื่อย หลักเบื้องต้นกลศาสตร์แบบลากรองและแบบแฮมิลตัน

วท.ฟส.225       แม่เหล็กไฟฟ้า                                                                          3(2-2-6)
PHYS225         Electromagnetism
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน คือ วท.ฟส.113 ฟิสิกส์ 1
พื้นฐานอันตรกิริยาไฟฟ้าและอันตรกิริยาแม่เหล็ก สนามไฟฟ้า สนามไฟฟ้าสถิตสนามไฟฟ้าในตัวนำและไดอิเล็กตริก สนามแม่เหล็ก กฎของบิโอ-สวาตท์ กฎของแอมแปร์สนามไฟฟ้าที่แปรค่าตามเวลา กฎของฟาราเดย์และกฎของเลนซ์ (Lenz’s law) สมบัติทางแม่เหล็กของสสาร ไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรซึ่งประกอบด้วย RL และ C สมการของแม็กซ์เวลล์การแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

วท.ฟส.226       ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า 1                                                      1(0-3-3)
PHYS226         Electromagnetic Laboratory
ปฏิบัติการเพื่อศึกษาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง การใช้เครื่องมือทางไฟ้ฟ้า เช่น มัลติมิเตอร์ ออสซิลโลสโคป กฎของเคียรซอฟท์ วงจรบริดจ์ คุณสมบัติของตัวเก็บประจุ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ R – L – C แบบต่างๆ การกำทอน (resonance) ในวงจร L – C – R ศึกษาการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า แรงแม่เหล็กที่กระทำเส้นลวด การวัดสนามแม่เหล็กโลก การวัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากขดลวดโซลีน หม้อแปลงไฟฟ้า คุณสมบัติทางแม่เหล็กของสสาร

วท.ฟส.251       อิเล็กทรอนิกส์ 1                                                                       3(2-3-7)
PHYS251         Electronics 1

                  

ทฤษฎีและการใช้งานอุปกรณ์พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของสิ่งประดิษฐ์ สารกึ่งตัวนำ ไดโอด ทรานซิสเตอร์ วงจรรวมเชิงเส้นและการประยุกต์ใช้งานวงจรกำเนิดความถี่ วงจรขยายสัญญาณ ออปแอมป์และวงจรกรอง ความถี่ พร้อมฝึกปฏิบัติการตามความเหมาะสม

วท.ฟส.464       นาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น                                3(3-0-6)
PHYS464         Introduction to Nanoscience and Nanotechnolgy
                   ความหมายและขอบเขตของนาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี เทคนิคการสังเคราะห์วัสดุนาโน หลักการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ในระดับนาโน เครื่องมือสังเคราะห์และตรวจวัสดุในระดับนาโน การประยุกต์นาโนศาสตร์และนาโนเทคโนโลยีในงานต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมวัสดุศาสตร์ การแพทย์ และอื่นๆ

วท.ฟส.371       การผลิตอุปกรณ์การสอนฟิสิกส์                                              3(2-3-7)
PHYS371         Construction of Physics Materials
ศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาพื้นฐานเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อการผลิตสื่อทางฟิสิกส์ เช่น หน่วยการเรียน บทเรียนสำเร็จรูป ฯลฯ สามารถผลิตอุปกรณ์การสอนฟิสิกส์ที่นำไปใช้สอนได้ และมุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดทักษะการใช้ การซ่อม การบำรุงรักษาอุปกรณ์ฟิสิกส์

วท.คม.111       เคมีทั่วไป                                                                                 3(3-0-6)
CHEM111        General Chemistry
หลักเคมีเบื้องต้น ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ และสมบัติของธาตุ พันธะเคมี แก๊ส สารละลาย สมดุลเคมี กรด เบส เกลือ และบัฟเฟอร์ เคมีอินทรีย์ และสารชีวโมเลกุล

วท.คม. 112      ปฏิบัติการเคมีทั่วไป                                                                 1(0-3-3)
CHEM112        General Chemistry Laboratory 1
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน หรือเรียนพร้อมกัน คือ วท.คม.111 เคมีทั่วไป
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชาเคมีทั่วไป

วท.คม.221       เคมีอนินทรีย์ 1                                                                         3(3-0-6)
CHEM221        Inorganic Chemistry 1
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน คือ วท.คม.113 เคมีพื้นฐานหรือ วท.คม.114 เคมี 1
ทฤษฎี สมบัติ และโครงสร้างของสารประกอบไออนิก และสารประกอบโคเวเลนต์ สมบัติของธาตุหมู่หลัก และธาตุแทรนซิชัน พันธะโลหะ โลหะผสม และสารกึ่งตัวนำ
วท.คม.222       ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1                                                        1(0-3-3)
CHEM222        Inorganic Chemistry Laboratory 1
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน หรือเรียนพร้อมกัน คือ วท.คม.221 เคมีอนินทรีย์ 1
ปฏิบัติการเกี่ยวกับสมบัติของสารประกอบไออนิก และสารประกอบโคเวเลนต์ การจัดเรียงตัวอนุภาคในโครงผลึก การวิเคราะห์ไอออนบวกและไอออนลบ ปฏิกิริยาของธาตุหมู่หลัก และธาตุแทรนซิชัน
วท.คม.231       เคมีอินทรีย์พื้นฐาน                                                                  3(3-0-6)
CHEM231        Elementary Organic Chemistry
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน คือ วท.คม.114 เคมี 1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ ไฮบริไดเซซันของคาร์บอน พันธะในสาร ประกอบอินทรีย์ การเรียกชื่อสารประกอบเคมี สเตอริโอเคมี ชนิดและกลไกของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ สมบัติทางกายภาพ การเตรียม ปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบ อะโรมาติก และสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันชนิดต่างๆ เช่น แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอร์อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ เอมีน

วท.คม.243       เคมีเชิงฟิสิกส์ 1                                                                        3(3-0-6)
CHEM243        Physical Chemistry 1
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน คือ วท.คม.111 เคมีทั่วไป
แก๊ส ของเหลวและสารละลาย ของแข็ง กฎของอุณหพลศาสตร์ ความร้อนทางเคมี พลังงานเสรี สมดุลเคมี สมดุลวัฏภาค

วท.คม.251       ชีวเคมีพื้นฐาน                                                                          3(3-0-6)
CHEM251        Elementary Biochemistry
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อนคือ วท.คม.231 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
ความสำคัญของบัฟเฟอร์ในสิ่งมีชีวิต เทคนิคการทำสารชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ์โดยวิธีต่างๆ เช่นการตกตะกอน การกรอง โครมาโทกราฟี อิเลกโตโฟริซิส การหมุนเหวี่ยง ศึกษาองค์ประกอบและโครงสร้างของเซลล์ โครงสร้างสมบัติทางเคมีและหน้าที่ทางชีวภาพของสารชีวโมเลกุล เช่น โปรตีน เอนไซม์ คาร์โบไฮเดรท ลิพิด วิตามิน และเกลือแร่

 

วท. คม.263      เคมีวิเคราะห์ 1                                                                         3(3-0-6)
CHEM263        Analytical Chemistry 1
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อนคือ วท.คม.113 เคมีพื้นฐาน หรือ วท.คม.114 เคมี 1
บทนำเกี่ยวกับเคมีวิเคราะห์ การเก็บตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ การวิเคราะห์หาปริมาณ โดยชั่งน้ำหนักและโดยการวัดปริมาตรของสารในปฏิกิริยาการตกตะกอน ปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ้อนและปฏิกิริยารีดอกซ์

วท.ชว.111       ชีววิทยาทั่วไป                                                                           3(3-0-6)
BIOL111          General Biology
                   สารประกอบทางเคมีของสิ่งมีชีวิต เซลล์ เมตาบอลิซึม พันธุศาสตร์ โครงสร้างและกลไกการทำงานในพืชและสัตว์ การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต ความหลากหลายทางชีวภาพ วิวัฒนาการ พันธุกรรม และระบบนิเวศ

วท.ชว.112       ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป                                                          1(0-3-3)
BIOL112          General Biology Laboratory
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน หรือเรียนพร้อมกัน คือ วท.ชว.111 ชีววิทยาทั่วไป
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาชีววิทยาทั่วไป

วท.ชว.115       ชีววิทยา 2                                                                                3(3-0-6)
BIOL115          Biology 2
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน หรือเรียนพร้อมกัน คือ วท.ชว.111 ชีววิทยาทั่วไป
เมแทบอลิซึม เอนไซม์ การสังเคราะห์ด้วยแสง การสร้างพลังงานจาก การหายใจระดับเซลล์ การขนส่งหรือการลำเลียง การคายน้ำ สมดุลของร่างกาย การแลกเปลี่ยนแก๊ส การทำงานของระบบต่างๆ การสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโต

วท.ชว.116       ปฏิบัติการชีววิทยา 2                                                                1(0-3-3)
BIOL116          Biology Laboratory 2
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน หรือเรียนพร้อมกัน คือ วท.ชว.115 ชีววิทยา 2
ปฏิบัติการเรื่อง การแพร่ ออสโมซีส เอนไซม์ การสังเคราะห์ด้วยแสงการหายใจผ่าตัดศึกษาระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่ายระบบกล้ามเนื้อระบบหมุนเวียนเลือด
ระบบประสาท ศึกษาผลของฮอร์โมน

วท.ชว.210       สรีรวิทยาทั่วไป                                                             3(2-3-7)
BIOL210          General Physiology
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน คือ วท.ชว.111 ชีววิทยาทั่วไป
ความรู้พื้นฐานทางสรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต กระบวนการต่างๆ ที่สำคัญ เช่น การสังเคราะห์แสง การหายใจระดับเซลล์ ความสมดุลของน้ำและเกลือแร่ กลไกการประสานงานและควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ ของร่างกาย

 

 

วท.ชว.310       นิเวศวิทยา                                                                               3(2-3-7)
BIOL310          Ecology
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน คือ วท.ชว.111 ชีววิทยาทั่วไป
ความรู้พื้นฐานทางนิเวศวิทยา ระบบนิเวศ พลังงาน ปัจจัยจำกัดวัฏจักรของสารประชากรชุมชน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ การกระจาย มลพิษ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้ทฤษฎีทางนิเวศวิทยาป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การศึกษาภาคสนาม

วท.ชว.312       อนุกรมวิธาน                                                                            3(2-3-7)
BIOL312          Taxonomy
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน คือ วท.ชว.111 ชีววิทยาทั่วไป
ความรู้พื้นฐานในการจำแนกประเภทสิ่งมีชีวิต หลักเกณฑ์การจำแนกประเภทสิ่งมีชีวิต โดเมนของสิ่งมีชีวิต อาณาจักรสิ่งมีชีวิต การจำแนกสิ่งมีชีวิตในปัจจุบัน ปฏิบัติการจำแนกประเภทสิ่งมีชีวิต การสร้างรูปวิธาน (ไดโคโทมัสคีย์ ) จากตัวอย่างในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม การรวบรวมและเก็บตัวอย่าง การศึกษาภาคสนาม

วท.ชว.220       พฤกษศาสตร์                                                                          3(2-3-7)
BIOL220          Botany
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน คือ วท.ชว.111 ชีววิทยาทั่วไป
ชีววิทยาของพืช เซลล์ เนื้อเยื่อ สัญฐานวิทยา และ กายวิภาคของพืชมีดอก
สรีรวิทยา นิเวศวิทยา วิวัฒนาการ การจำแนกพืช และรายละเอียดของพืชแต่ละหมวดหมู่

วท.ชว.423       การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช                                                         3(2-3-7)
BIOL423          Plant Tissue Culture
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน คือ วท.ชว.220 พฤกษศาสตร์ หรือ วท.ชว.260
เทคนิคและวิธีการเพาะเลี้ยงเซลล์ เนื้อเยื่อและอวัยวะพืช รูปแบบของการเจริญและพัฒนาการของเนื้อเยื่อไปเป็นเอมบริโอและอวัยวะ ปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การนำเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไปใช้ในการขยายพันธุ์พืช ปรับปรุงพันธุ์พืช

วท.ชว.130       สัตววิทยา                                                                                 3(2-3-7)
BIOL130          Zoology
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน คือ วท.ชว.111 ชีววิทยาทั่วไป
ชีววิทยา การจำแนกประเภท สัณฐานวิทยา กายวิภาค สรีรวิทยา การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต นิเวศวิทยา วิวัฒนาการและพฤติกรรมของสัตว์ เริ่มตั้งแต่สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวจนกระทั่งถึงสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังชั้นสูง และมีการศึกษาภาคสนามโดยการรวบรวมและเก็บตัวอย่างสัตว์

วท.ชว.240       พันธุศาสตร์                                                                             3(2-3-7)
BIOL240          Genetics
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน คือ วท.ชว.111 ชีววิทยาทั่วไป
                    ความรู้พื้นฐานทางพันธุศาสตร์ หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การคาดคะเนผลลัพธ์ที่เกิดในลูกผสม ความน่าจะเป็นและการทดสอบทางสถิติ ยีนและโครโมโซม การจำลองของสารพันธุกรรม ยีนเชื่อมโยงและรีคอมบิเนชัน เพศ การกำหนดเพศ มัลติเปิลแผลลีส การควบคุมของยีนเชิงปริมาณและคุณภาพ ความแปรปรวนของลูกผสม การกลายระดับยีนและระดับโครโมโซม พันธุวิศวกรรม พันธุศาสตร์ประชากร การถ่ายทอดพันธุกรรมนอกส่วนนิวเคลียส

วท.ชว.260       จุลชีววิทยา                                                                               3(2-3-7)
BIOL260          Microbiology
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน คือ วท.ชว.111 ชีววิทยาทั่วไป
ความรู้พื้นฐานของจุลชีววิทยา การจำแนกประเภท สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การเจริญเติบโต การสืบพันธุ์ การควบคุม ความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ต่ออาหาร ดิน น้ำ อากาศ การอุตสาหกรรม สุขาภิบาล โรคติดต่อและภูมิต้านทาน การศึกษาภาคสนาม

วท.วท.222       อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น                                                               3(3-0-6)
GSCI222          Introduction to Meteorology
คุณลักษณะของบรรยายกาศชั้นต่างๆ กิจกรรมของลมฟ้าอากาศเกี่ยวกับ การดูดกลืนรังสีจากดวงอาทิตย์ การทะลวงผ่าน การแลกเปลี่ยนความร้อนในบรรยากาศ และผลที่ทำให้ย่านต่างๆ แตกต่างกันในด้านความชื้น อุณหภูมิและความดัน กิจกรรมเชิง คอริออลิสของมวลอากาศ ลมฟ้าอากาศประจำถิ่น การสำรวจอากาศ ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาสำหรับการเกษตรการชลประทาน การคมนาคม การอุตสาหกรรม และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของสังคมไทย

วท.วท.132       ธรณีวิทยา                                                                                3(3-0-6)
GSCI132          Geology
ความหมาย ประวัติ และขอบเขตของธรณีวิทยา รูปร่าง ขนาด การเคลื่อนไหวโครงสร้าง ส่วนประกอบทั่วไปและทางเคมีของโลก คุณสมบัติของแร่ทางฟิสิกส์และทางเคมี
การแยกหมู่แร่ การแพร่กระจาย และการใช้ประโยชน์จากแร่ คุณสมบัติและลักษณะของหิน
ต่างๆ บนผิวโลก วัฏจักรการเกิด การแพร่กระจาย และประโยชน์ของหินแต่ละชนิด
ยุคประวัติทางธรณีวิทยาโดยสังเขป

 

 

วท.วท.134       ดาราศาสตร์และอวกาศ                                                           3(3-0-6)
GSCI134          Astronomy and Space
ธรรมชาติและสมบัติของแสงบางประการที่จะนำไปสู่ความเข้าใจลักษณะ บางประการของวัตถุท้องฟ้า ระบบพิกัดทางดาราศาสตร์ ทรงกลมท้องฟ้า ระบบสุริยะ ทัศนอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ ศึกษาลักษณะและปรากฏการณ์ต่างๆ ของวัตถุในท้องฟ้า เริ่มตั้งแต่วัตถุท้องฟ้าที่อยู่ใกล้ที่สุด ไปยังจุดที่กว้างไกลที่สุดจากโลกถึงเอกภพ ยานอวกาศกับความก้าวหน้าทางดาราศาสตร์ในปัจจุบัน

วท.วท.391       วิธีวิจัยวิทยาศาสตร์                                                                 3(3-0-6)
GSCI391          Research Methodology in Science
ระบบวิธีการวิจัยในลักษณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตร์ ขั้นตอนการวางแผนการวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่จำเป็นต้องใช้สำหรับข้อมูลลักษณะ
ต่างๆ การสรุปผลงานวิจัย ตลอดจนรูปแบบและระเบียบสำหรับการทำเอกสารการวิจัย

 

วท.วท.496       โครงงานวิจัยวิทยาศาสตร์                                                        3(0-6-3)
GSCI496          Project in Sciences
ค้นคว้าเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ในหัวข้อเรื่องต่างๆ ตามความสนใจ เปิดโอกาสให้มีการนำเสนอ อภิปรายเพื่อเผยแพร่ความรู้

วท.คณ.151      แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1                                          3(2-2-6)
MATH151        Calculus and Analytic Geometry 1
เรขาคณิตในระนาบ พิกัดเชิงขั้ว ลิมิต ความต่อเนื่อง และอนุพันธ์ของฟังก์ชัน ตัวแปรเดียว อินทิกรัลฟังก์ชันพีชคณิต และฟังก์ชันอดิศัย และการหาผลเฉลยของสมการอนุพันธ์สามัญเบื้องต้น

วท.คณ.171      คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1                                          3(3-0-6)
MATH171        Mathematics for Science 1
การเขียนกราฟของฟังก์ชันใน 2 มิติ ลิมิตของฟังก์ชัน ฟังก์ชันต่อเนื่อง อนุพันธ์ บทประยุกต์ของอนุพันธ์ อนุพันธ์ย่อย อินทิกรัลของฟังก์ชันชนิดต่างๆ อินทิกรัลจำกัดเขตและไม่จำกัดเขต

วท.คพ.374      โปรแกรมประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์              3(2-3-7)
COMP374        Computer Application for Science and Mathematics
ศึกษาและฝึกเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่น อันดับและอนุกรม การจัดหมู่ การจัดลำดับ ความน่าจะเป็น ทฤษฎีทวินาม ฟังก์ชัน การแก้สมการเวคเตอร์ ความเร็ว ความเร่ง เรขาคณิตวิเคราะห์ และแคลคูลัสเบื้องต้น ศึกษาโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับเนื้อหาวิชาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วท.สถ.111       หลักสถิติ                                                                                  3(3-0-6)
STAT111         Principles of Statistics
ความหมายของสถิติ ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ สถิติที่ใช้ในชีวิตประจำวันขั้นตอนการใช้สถิติเพื่อการตัดสินใจ หลักเบื้องต้นของความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบทวินาม แบบปัวร์ซอง และแบบปกติ โมเมนต์ การแจกแจงค่าที่ได้จากตัวอย่าง หลักการประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การพยากรณ์

คศ.วท.221       ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์                                                   3(2-2-6)
SCED221         Scientific Skills for Science Teachers
วิเคราะห์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูวิทยาศาสตร์ ทักษะสำคัญและจำเป็นสำหรับครูวิทยาศาสตร์ ความสำคัญของทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์ ฝึกทักษะในการจัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมวิทยาศาสตร์เชิงเทคโนโลยี โครงงานวิทยาศาสตร์ การออกแบบและสร้างสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ การสร้างข้อสอบและการใช้ข้อสอบ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ทักษะอื่นๆ ที่จำเป็น การประเมินทักษะและแนวทางพัฒนาทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์               

คศ.วท.491       สัมมนาการสอนวิทยาศาสตร์                                                   3(2-2-6)
SCED491         Seminar in Teaching Science
การศึกษาวิทยาศาสตร์ตามความสนใจโดยการค้นคว้าและนำปัญหาทางวิทยาศาสตร์มาอภิปราย เพื่อแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ฝึกเขียนโครงการและการเขียนรายงานทั้งวิธีการและปฏิบัติ

คศ.ภอ.224      ภาษาอังกฤษสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 1                                                3(3-0-6)
ENED224         English for Science Teachers 1
ความคิดรวบยอด หลักการและเทคนิคการอ่าน ศัพท์ทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ โครงสร้างภาษาอังกฤษ สำหรับงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์

คศ.ภอ.324      ภาษาอังกฤษสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 2                                                3(3-0-6)
ENED324         English for Science Teachers 2
ความคิดรวบยอด หลักการ เทคนิคการอ่านและเขียนทางวิชาการ การศึกษาค้นคว้า การอ่านตำราที่เป็นภาษาอังกฤษ การนำเสนองานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ

การกำหนดรหัสวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
1. แนวคิด
การใช้รหัสวิชา มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารถึงการจำแนกสาขา หมวดหมู่ และระดับความยากง่าย เพื่อให้ผู้เรียน ผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถพิจารณาจัดแผนการเรียนได้เหมาะสมและเป็นไปตามลำดับของศาสตร์นั้นๆ
2. หลักการจัด
          1. ใช้ระบบตัวอักษรผสมตัวเลข โดยให้ตัวอักษรแทนหมวดวิชา สาขาวิชา สำหรับตัวเลข ใช้บ่งบอกถึงระดับความยากง่าย ลักษณะเนื้อหาวิชา และลำดับก่อนหลังของวิชา
          2. การกำหนดรหัสวิชาในแต่ละหมวด เป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาและคณะต่างๆ ที่เป็นผู้กำหนดรหัสรายวิชา ดังต่อไปนี้
          2.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ใช้รหัสจำนวน 7 หน่วย ประกอบด้วยตัวอักษร 4 หน่วย และตัวเลข 3 หน่วย โดยกำหนดความหมายไว้ดังนี้
2.1.1 อักษร 2 ตัวแรก คือ ศท. หรือ GE หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.2 อักษร 2 ตัวหลัง หมายถึง อักษรย่อของหมวด / หมู่ สาขาวิชาในศาสตร์แต่ละศาสตร์
2.1.3 ตัวเลข 3 ตัว กำหนดความหมายไว้ดังนี้
2.1.3.1 เลขรหัสตัวแรก หมายถึง ระดับรายวิชา
2.1.3.2 เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง กลุ่มวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
                              เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษา
                              เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
                              เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
                              เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
                              เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย
2.1.3.3 เลขรหัสตัวสุดท้าย หมายถึง อนุกรมในหมวด / หมู่ / สาขาวิชา
          2.2 หมวดวิชาชีพครู เป็นหมวดวิชาโดยเฉพาะของคณะครุศาสตร์ กำหนดให้ใช้รหัสจำนวน 7 หน่วยเช่นเดียวกัน ประกอบด้วยตัวอักษร 4 หน่วย และตัวเลข 3 หน่วย ซึ่งมีความหมายดังนี้
2.2.1 อักษร 4 ตัว คือ คศ.กศ.หรือ EDUCหมายถึง กลุ่มวิชาการศึกษา
2.2.2 ตัวเลข 3 ตัว กำหนดความหมายไว้ดังนี้
                    2.2.2.1 เลขรหัสตัวแรก หมายถึง ระดับวิชา
2.2.2.2 เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง ลักษณะเนื้อหา สาระวิชา
2.2.2.3 เลขรหัสตัวสุดท้าย หมายถึง อนุกรมในกลุ่มเนื้อหา สาระวิชานั้นๆ
          2.3 หมวดวิชาเฉพาะด้าน คณะครุศาสตร์มีวิชาเฉพาะด้านในวิชาเอก/โทต่างๆที่ขึ้นอยู่กับคณะครุศาสตร์ทุกรายวิชาจำนวนหนึ่ง และต้องอาศัยวิชาเฉพาะด้านในหลายรายวิชาจากคณะอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่ง ดังนั้นรหัสที่ใช้จึงแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
2.3.1 รหัสรายวิชาของคณะครุศาสตร์ กำหนดไว้ 7 หน่วย ประกอบด้วยตัวอักษร 4หน่วย และตัวเลข 3 หน่วย ซึ่งมีความหมายดังนี้
2.3.1.1 อักษร 2 ตัวแรก ภาษาไทย คือ คศ. หรือ ภาษาอังกฤษ 2 ตัวหลังคือ ED
2.3.1.2 อักษร 2 ตัวหลังภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ 2 ตัวแรก หมายถึงวิชาเอกต่างๆ ได้แก่
ภท. หรือ TH    หมายถึง ภาษาไทย (THAI)     
ภอ. หรือ EN    หมายถึง ภาษาอังกฤษ (ENGLISH)
สค. หรือ SO    หมายถึง สังคมศึกษา (SOCIAL STUDY)
คณ. หรือ MA   หมายถึง คณิตศาสตร์ (MATHEMATICS)
วท. หรือ SC    หมายถึง วิทยาศาสตร์ (SCIENCE)
พล. หรือ PE    หมายถึง พลศึกษา (PHYSICAL EDUCATION)
ดน. หรือ MU    หมายถึง ดนตรีศึกษา (MUSIC EDUCATION)
ปว. หรือ EC    หมายถึง การศึกษาปฐมวัย (EARLY CHILDHOOD)
กพ. หรือ SP    หมายถึง การศึกษาพิเศษ (SPECIAL EDUCATION)
จน. หรือ PG  หมายถึง จิตวิทยาและการแนะแนว (PSYCHOLOGY AND GUIDANCE)
วผ. หรือ ME หมายถึง การวัดผลการศึกษา(EDUCATIONAL MEMSUREMENT)
บห.หรือAD หมายถึงการบริหารการศึกษา(EDUCATIONAL ADMINISTRATION)
คพ. หรือ CO หมายถึง คอมพิวเตอร์ศึกษา (COMPUTER EDUCATION)
ทน. หรือ TE หมายถึง เทคโนโลยีการศึกษา (EDUCATIONAL TECHNOLOGY)
2.3.1.3 ตัวเลข 3 ตัว มีความหมายเช่นเดียวกับข้อ 2.2.2
2.3.2 รหัสรายวิชาของคณะอื่นๆ กำหนดไว้ 5-7 หน่วย ประกอบด้วยตัวอักษร 2-4 หน่วย และตัวเลข 3 หน่วย ซึ่งมีความหมายดังต่อไปนี้
2.3.2.1 อักษร 2-4 ตัว หมายถึง กลุ่มวิชาในศาสตร์ต่างๆ หรือกลุ่มวิชาและคณะต่างๆ
2.3.2.2 ตัวเลข 3 ตัว มีความหมายเช่นเดียวกันกับข้อ 2.2.2

 

 

 

 

 

   

 

   
   
 
 Copyright@2011,Faculty Education Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.