Untitled Document
 
 
   
 
Username:
Password:
 
 
     
 
 
หน้าแรก
ประวัติคณะครุศาสตร์
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
คณาจารย์คณะครุศาสตร์
บุคลากรสำนักงาน
ติดต่อสอบถาม
 
 
กลุ่มสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิขาการศึกษาพิเศษ
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
   
กลุ่มสาขาวิชาเทคนิคการศึกษา
และการบริหาร
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
สาขาวิชาวัดผลและประเมินผล
สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
   
 
 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
0 สาขาวิชาภาษาไทย
2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
5 สาขาวิชาสังคมศึกษา
6 สาขาวิชาดนตรีศึกษา
7 สาขาวิชาพลศึกษา
   
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชา่ชีพครู
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
8 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยและ
พัฒนาทางการศึกษา
   
 
 
โรงเรียนสาธิตพิบูลสงคราม
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
 
You are visitor
Date Begin : 22 February 2011
 

 

 
 
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
   
  คณาจารย์ในสาขาวิชา
 
 
ดร.ปิยลักษณ์ พฤษะวัน
ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 
อ.นภา เพชรช่วย
กรรมการ
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์สุดา  อินทะพันธุ์
กรรมการ

อ.เทิน สีนวน
กรรมการ

 
อ.สุภาภรณ์ บัณฑิตย์
กรรมการและเลขานุการ
     
     
   
   
  โครงสร้างหลักสูตรและแผนการสอน
 

วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย จัดเป็นแบบ เอกเดี่ยว แบบเอก-โท แบบเอก-เอก และวิชาโท ดังนี้

แบบเอกเดี่ยว           ไม่น้อยกว่า      78        หน่วยกิต
บังคับ                                             48      หน่วยกิต
เลือก                       ไม่น้อยกว่า      30      หน่วยกิต
แบบเอก-โท             ไม่น้อยกว่า      48        หน่วยกิต
บังคับ                                              33      หน่วยกิต
เลือก                       ไม่น้อยกว่า      15      หน่วยกิต
แบบเอก-เอก           ไม่น้อยกว่า       39        หน่วยกิต
บังคับ                                              24      หน่วยกิต
เลือก                       ไม่น้อยกว่า      15      หน่วยกิต
วิชาโท                     ไม่น้อยกว่า       30        หน่วยกิต
บังคับ                                              24      หน่วยกิต
เลือก                       ไม่น้อยกว่า        6        หน่วยกิต

 หมายเหตุ รายวิชาที่ไม่เป็นวิชาบังคับ เป็นวิชาเลือกของวิชาเอกทุกแบบและวิชาโทการศึกษาปฐมวัย


รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

เอกเดี่ยว

เอก–โท

เอก–เอก

โท

คศ.ปว.111

การศึกษาปฐมวัย

3(3-0-6)

บังคับ

บังคับ

บังคับ

บังคับ

คศ.ปว.211

จิตวิทยาพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย

3(3-0-6)

บังคับ

บังคับ

บังคับ

บังคับ

คศ.ปว.221

หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

3(2-2-5)

บังคับ

บังคับ

บังคับ

บังคับ

คศ.ปว.231

เพลง ดนตรี และการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย

3(2-2-5)

บังคับ

บังคับ

บังคับ

บังคับ

คศ.ปว.331

การจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

3(2-2-5)

บังคับ

บังคับ

บังคับ

บังคับ

คศ.ปว.332

เด็กปฐมวัยกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

3(2-2-5)

บังคับ

บังคับ

บังคับ

บังคับ

คศ.ปว.241

สื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

3(2-2-5)

บังคับ

บังคับ

บังคับ

บังคับ

คศ.ปว.361

การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย

3(2-2-5)

บังคับ

บังคับ

บังคับ

บังคับ

คศ.ปว.333

เด็กปฐมวัยกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3(2-2-5)

บังคับ

บังคับ

 

 

คศ.ปว.334

การจัดประสบการณ์ทางสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย

3(2-2-5)

บังคับ

บังคับ

 

 

คศ.ปว.491

การวิจัยการศึกษาปฐมวัย

3(2-2-5)

บังคับ

บังคับ

 

 

คศ.ปว.112

บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์สำหรับครูปฐมวัย

3(2-2-5)

บังคับ

 

 

 

คศ.ปว.131

กิจกรรมพลศึกษาและนันทนาการสำหรับเด็กปฐมวัย

3(2-2-5)

บังคับ

 

 

 

คศ.ปว.141

ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย

3(2-2-5)

บังคับ

 

 

 

คศ.ปว.371

การบริหารจัดการสถานศึกษาเด็กปฐมวัย

3(3-0-6)

บังคับ

 

 

 

คศ.ปว.492

การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย

3(2-2-5)

บังคับ

 

 

 

คศ.ปว.212

ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย

3(2-2-5)

 

 

 

 

คศ.ปว.311

สิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

3(2-2-5)

 

 

 

 

คศ.ปว.222

การอบรมเลี้ยงดูและเตรียมความพร้อมเด็กระดับบริบาล

3(2-2-5)

 

 

 

 

คศ.ปว.321

การศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กปฐมวัย

3(3-0-6)

 

 

 

 

คศ.ปว.232

โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย

3(2-2-5)

 

 

 

 

คศ.ปว.335

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันสำหรับเด็กปฐมวัย

3(3-0-6)

 

 

 

 

คศ.ปว.336

ทักษะกระบวนการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย

3(2-2-5)

 

 

 

 

คศ.ปว.431

การจัดการแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย

3(2-2-5)

 

 

 

 

คศ.ปว.432

กระบวนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย

3(2-2-5)

 

 

 

 

คศ.ปว.242

สุนทรียภาพทางศิลปะสำหรับครูปฐมวัย

3(2-2-5)

 

 

 

 

คศ.ปว.243

นวัตกรรมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาปฐมวัย

3(2-2-5)

 

 

 

 

คศ.ปว.341

นิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย

3(2-2-5)

 

 

 

 

คศ.ปว.342

หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย

3(2-2-5)

 

 

 

 

คศ.ปว.441

คอมพิวเตอร์สำหรับครูปฐมวัย

3(2-2-5)

 

 

 

 

คศ.ปว.451

การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย

3(2-2-5)

 

 

 

 

คศ.ปว.452

ครูปฐมวัยกับการพัฒนาเด็กในท้องถิ่น

3(2-2-5)

 

 

 

 

คศ.ปว.362

การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย

3(2-2-5)

 

 

 

 

คศ.ปว.471

การจัดการชั้นเรียนเด็กปฐมวัย

3(2-2-5)

 

 

 

 

คศ.ปว.493

การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาเด็กของครูปฐมวัย

3(1-4-3)

 

 

 

 

คศ.ภอ.227

ภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย 1

3(3-0-6)

 

 

 

 

คศ.ภอ.327

ภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย 2

3(3-0-6)

 

 

 

 

 หมายเหตุ รายวิชาที่ไม่เป็นวิชาบังคับ เป็นวิชาเลือกของวิชาเอกทุกแบบและวิชาโทการศึกษาปฐมวัย

แผนการศึกษา
วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  1


รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

กลุ่มวิชา

GETH111

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

ศึกษาทั่วไป

GEPS123

พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน

3(3-0-6)

ศึกษาทั่วไป

GEAE124

สุนทรียะของชีวิต

3(3-0-6)

ศึกษาทั่วไป

GEPE151

กายบริหาร

1(0-2-2)

ศึกษาทั่วไป

EDUC101

ความเป็นครูและการพัฒนาวิชาชีพครู

3(2-2-5)

ครูบังคับ

ECED111

การศึกษาปฐมวัย

3(3-0-6)

เอกบังคับ

ECED112

บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์สำหรับครูปฐมวัย

3(3-0-6)

เอกเลือก

รวม  19  หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  1


รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

กลุ่มวิชา

GEEN112

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

ศึกษาทั่วไป

GEMA143

การคิดและการตัดสินใจ

3(3-0-6)

ศึกษาทั่วไป

GESC141

วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต

3(3-0-6)

ศึกษาทั่วไป

GEPE15X

กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย

1(0-2-2)

ศึกษาทั่วไป

EDUC211

การจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร

3(2-2-5)

ครูบังคับ

EDUC361

การบริหารการจัดการในห้องเรียน

3(2-2-5)

ครูบังคับ

ECED141

ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย

3(2-2-5)

เอกเลือก

ECED211

จิตวิทยาพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย

3(3-0-6)

เอกบังคับ

รวม  22  หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  2


รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

กลุ่มวิชา

GEIS128

การใช้ห้องสมุดยุคใหม่

3(3-0-6)

ศึกษาทั่วไป

GESO131

มนุษย์กับสังคม

3(3-0-6)

ศึกษาทั่วไป

GECO147

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

3(3-0-6)

ศึกษาทั่วไป

EDUC241

การวัดและประเมินผลการศึกษา

3(2-2-5)

ครูบังคับ

EDUC251

จิตวิทยาสำหรับครู

3(2-2-5)

ครูบังคับ

ECED231

เพลง ดนตรี และการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย

3(2-2-5)

เอกบังคับ

ECED241

สื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

3(2-2-5)

เอกบังคับ

รวม  21  หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  2


รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

กลุ่มวิชา

GEPY122

ความจริงของชีวิต

3(3-0-6)

ศึกษาทั่วไป

EDUC221

การจัดการเรียนรู้

3(2-2-5)

ครูบังคับ

EDUC242

การวิจัยทางการศึกษา

3(2-2-5)

ครูบังคับ

ECED221

หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

3(2-2-5)

เอกบังคับ

ECED331

การจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

3(2-2-5)

เอกบังคับ

…………

วิชาโท

6

วิชาโท

รวม  21  หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  3


รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

กลุ่มวิชา

EDUC231

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

3(2-2-5)

ครูบังคับ

PROF201

การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1

1(60)

ครูปฏิบัติ

ECED242

สุนทรียภาพทางศิลปะสำหรับครูปฐมวัย

3(2-2-5)

เอกเลือก

ECED332

เด็กปฐมวัยกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

3(2-2-5)

เอกบังคับ

…………

วิชาโท

6

วิชาโท

…………

เลือกเสรี

3

เลือกเสรี

รวม  19  หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  3


รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

กลุ่มวิชา

EDUC282

นันทนาการสำหรับเด็ก

1(0-2-2)

ครูเลือก

PROF301

การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2

2(120)

ครูปฏิบัติ

ECED333

เด็กปฐมวัยกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3(2-2-5)

เอกบังคับ

ECED371

การบริหารจัดการสถานศึกษาเด็กปฐมวัย

3(3-0-6)

เอกบังคับ

ECED491

การวิจัยการศึกษาปฐมวัย

3(2-2-5)

เอกบังคับ

…………

วิชาโท

6

วิชาโท

รวม  18  หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  4


รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

กลุ่มวิชา

EDUC421

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิชาเฉพาะ

3(2-2-5)

ครูบังคับ

EDUC442

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย

2(1-2-3)

ครูเลือก

PROF302

การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 3

2(120)

ครูปฏิบัติ

ECED334

การจัดประสบการณ์ทางสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย

3(2-2-5)

เอกบังคับ

ECED361

การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย

3(2-2-5)

เอกบังคับ

…………

วิชาโท

6

วิชาโท

รวม  19  หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  4


รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

กลุ่มวิชา

PROF501

การปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1

6(360)

ครูปฏิบัติ

รวม  6  หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  5


รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

กลุ่มวิชา

PROF502

การปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2

6(360)

ครูปฏิบัติ

รวม  6  หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  5


รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

กลุ่มวิชา

EDUC305

กฎหมายการศึกษาไทย

3(3-0-6)

ครูเลือก

EDUC212

การศึกษาแบบเรียนรวม

3(3-0-6)

ครูเลือก

ECED492

การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย

3(2-2-5)

เอกเลือก

…………

วิชาโท

6

วิชาโท

…………

วิชาเลือกเสรี

3

เลือกเสรี

รวม  18  หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชา

วิชาการศึกษาปฐมวัย
คศ.ปว.111       การศึกษาปฐมวัย                                                                    3(3-0-6)
ECED111         Early Childhood Education
ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย นโยบายของการศึกษาปฐมวัย นักการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย ประวัติความเป็นมาของการศึกษาปฐมวัยในต่างประเทศ ประวัติความเป็นมาของการศึกษาปฐมวัยของไทย และรูปแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยของไทย หน่วยงานที่จัด ลักษณะการดำเนินงานและแนวโน้มทางการศึกษาปฐมวัย นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยของไทยและต่างประเทศ

คศ.ปว.112       บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์สำหรับครูปฐมวัย                       3(2-2-5)
ECED112         Early Childhood Teacher’s Personality
ลักษณะความสำคัญของบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์สำหรับเด็กปฐมวัย วิธีการฝึกฝนเกี่ยวกับท่าทาง ทรวดทรง การแต่งกาย อารมณ์ จิตใจ มารยาท ในการอยู่กับเด็กและสังคม มนุษยสัมพันธ์และการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นและชุมชน การปรับปรุงและส่งเสริมงานให้มีประสิทธิภาพ

คศ.ปว.211       จิตวิทยาพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย                         3(3-0-6)
ECED211         Child Psychological Development for Early Childhood
ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด หลักการและทฤษฎีของนักจิตวิทยาพัฒนา การธรรมชาติและพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กปฐมวัย ความสัมพันธ์ของพ่อแม่ สมาชิกในครอบครัว รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูและอิทธิพลที่มีผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

คศ.ปว.212       ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย                                         3(2-2-5)
ECED212         Creative Thinking for Young Children
                   ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของ เด็กแรกเกิดถึง 6 ปี การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย การประเมินพัฒนาการ ความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาบทบาทของพ่อแม่และครูในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม ความคิดสร้างสรรค์

คศ.ปว.311       สิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย                                        3(2-2-5)
ECED311         Environmental Education for Young Children
ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันของเด็กปฐมวัย ประเภทของสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับชีวิตประจำวัน การปลูกฝังจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บทบาทของครู ผู้ปกครองในการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดประสบการณ์ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การแก้ปัญหากับสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน การประเมินผลการจัดประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน

คศ.ปว.221       หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย                 3(2-2-5)
ECED221         Early Childhood Curriculum and Curriculum Development
ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
หลักสูตรและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประเภทของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย วิวัฒนาการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย กระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การวิเคราะห์หลักสูตรปฐมวัยของประเทศไทยในปัจจุบัน การศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรปฐมวัยของไทยและต่างประเทศ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น การนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินผลหลักสูตรและการประกันคุณภาพทางการศึกษาปฐมวัย

คศ.ปว.222       การอบรมเลี้ยงดูและเตรียมความพร้อมเด็กระดับบริบาล        3(2-2-5)
ECED222         Infant Care and Readiness
การความหมาย ความสำคัญ แนวคิด ทฤษฎีพัฒนาการเด็กวัย 0 – 3 ปี แนวทางการอบรมเลี้ยงดูเด็กบริบาล การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอบรมเลี้ยงดูและการพัฒนาความพร้อมของเด็กบริบาล การสร้างและจัดโปรแกรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กบริบาล

คศ.ปว.321       การศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กปฐมวัย                             3(3-0-6)
ECED321         Inclusive Education for Young Children
ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแบบเรียนรวม ความรู้ที่เกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการ จิตวิทยาเด็กพิเศษการเตรียมการ เพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอนในชั้นเรียนรวมแผนการจัดการจัดศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) บทบาทของครูในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กปฐมวัย ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กปฐมวัย

คศ.ปว.131       กิจกรรมพลศึกษาและนันทนาการสำหรับเด็กปฐมวัย              3(2-2-5)
ECED131         Physical Activities and Recreations for Young Children
ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
พลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาการและความพร้อมทางกาย การจัดเกมการละเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย การฝึกระเบียบวินัยขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ฝึกปฏิบัติการคิดและสร้างเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็กปฐมวัย

คศ.ปว.231       เพลง ดนตรี และการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย3(2-2-5)
ECED231         Music and Movement for Young Children
แนวคิด และหลักการในการจัดกิจกรรมเพลงดนตรีและการเคลื่อนไหว สำหรับเด็กปฐมวัย ความหมายของดนตรีกับการพัฒนาการเด็กปฐมวัย การเลือกเพลงประกอบ การจัดกิจกรรมการร้องเพลง การฝึกท่าทางประกอบเพลง ความหมายและความมุ่งหมายของ การจัดกิจกรรม การเคลื่อนไหวในร่มและกลางแจ้ง การเคลื่อนไหวเบื้องต้น การเล่นประกอบจังหวะ การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ การเคลื่อนไหวเลียนแบบสัตว์ต่างๆ การเคลื่อนไหวสร้างสรรค์

คศ.ปว.232       โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย                                                  3(2-2-5)
ECED232         Nutrition for Young Children
ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการสุขภาพอนามัยสำหรับเด็กปฐมวัย ปัญหาทางโภชนาการ ปัญหาสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัย การให้บริการส่งเสริมสุขภาพ การบริการอาหารกลางวันในโรงเรียน บทบาทของครูในการดูแลสุขภาพของเด็กปฐมวัยในโรงเรียน การเลือก การจัดและการประกอบอาหารให้มีคุณค่าครบถ้วนสำหรับเด็กปฐมวัย และการป้องกันอุบัติเหตุ

คศ.ปว.331       การจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย                   3(2-2-5)
ECED331         Language Experiences for Young Children
                   ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการ ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย การสังเกต การวิเคราะห์และบันทึกพฤติกรรมทางภาษาของเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน การผลิตสื่อและของเล่นเพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษา ภาษาถิ่น ภาษาที่ 2 ของเด็กปฐมวัย บทบาทของครูและผู้ปกครองในการประเมินพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย

คศ.ปว.332       เด็กปฐมวัยกับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์                          3(2-2-5)
ECED332         Mathematic Experiences for Young Children
ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษีที่เกี่ยวข้องกับทักษะ ทางคณิตศาสตร์ ขอบข่ายเนื้อหาทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับ การสอนคณิตศาสตร์ การจัดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย การใช้สื่อ ทางคณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย บทบาทของครูและผู้ปกครองในการส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ การประเมินทักษะทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

คศ.ปว.333       เด็กปฐมวัยกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์                 3(2-2-5)
ECED333         Science Experiences for Young Children
ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ขอบข่ายเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับเด็กปฐมวัย การฝึกกระบวนการคิด การใช้คำถาม การจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย การใช้สื่อทางวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย บทบาทของครูและผู้ปกครองในการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการประเมินทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

คศ.ปว.334       การจัดประสบการณ์ทางสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย                   3(2-2-5)
ECED334         Emotional and Social Experiences for Young children
ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมของเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาความสามารถทางอารมณ์และสังคมของเด็กปฐมวัย บทบาทของครูและผู้ปกครองในการส่งเสริมความสามารถทางอารมณ์และสังคมของเด็กปฐมวัย การประเมินพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมของเด็กปฐมวัย

คศ.ปว.335       ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันสำหรับเด็กปฐมวัย 3(3-0-6)
ECED335         English for Early Childhood Everyday Life Communication
ความหมายและความสำคัญของการจัดประสบการณ์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย ทฤษฏีพื้นฐานการเรียนรู้ และพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย ครูและผู้ปกครองกับการจัดโปรแกรมเพื่อส่งเสริมประสบการณ์ใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย

คศ.ปว.336       ทักษะกระบวนการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย                                3(2-2-5)
ECED336         Cognitive Thinking for Young Children
ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทักษะ การคิดสำหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาการและการทำงานของสมองช่วงอายุแรกเกิดถึง 6 ปี การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมอง ประเภทของการคิด ทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย กระบวนการคิด การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะการคิด การประเมินพัฒนาการทางคิดของเด็กปฐมวัย

คศ.ปว.431       การจัดการแสดงสำหรับเด็กปฐมวัย                                         3(2-2-5)
ECED431         Drama Performance for Young Children
ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการแสดงและนาฏศิลป์พื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย การบูรณาการเกี่ยวกับการแสดงเข้าสู่บทเรียนเพื่อให้เด็กได้ฝึกทักษะการปฏิบัติการแสดงบนเวที การคิดรูปแบบการแสดง การตกแต่งเวทีการแสดง การแต่งหน้า ออกแบบทรงผมเด็กและการเลือกเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมสำหรับการแสดงของเด็ก

คศ.ปว.432       กระบวนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย                     3(2-2-5)
ECED432         Learning and Experience Process for Young Children
ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาการและจิตวิทยาการเรียนรู้ การบูรณาการ สาระการเรียนรู้และประสบการณ์สำคัญให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็ก การเขียนแผนการจัดประสบการณ์ ปฏิบัติการจัดประสบการณ์ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้การจัดสภาพแวดล้อมภายในและนอกห้องเรียน การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้

คศ.ปว.141       ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย                                                          3(2-2-5)
ECED141         Creative Art for Young Children

                  

ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาการทางศิลปะของเด็กปฐมวัย หลักการจัดกิจกรรมศิลปะเพื่อส่งเสริมพัฒนาการตามความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็กปฐมวัย การเลือกวัสดุอุปกรณ์ เทคนิคและวิธีการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ การเขียนแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมศิลปะ การเก็บผลงานและการนำเสนอผลงานทางศิลปะของเด็กปฐมวัย การประเมินผลพัฒนาการ ทางศิลปะของเด็กปฐมวัย

คศ.ปว.241       สื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย                                        3(2-2-5)
ECED241         Creative Materials for Young Children
ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย ประเภทของสื่อสร้างสรรค์ การเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ประโยชน์ของสื่อในการพัฒนาเด็กปฐมวัย การเลือกซื้อ การออกแบบการผลิตสื่อสร้างสรรค์ จากวัสดุในท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช้ การจัดสื่อวัสดุอุปกรณ์ของเล่น การจัดศูนย์สื่อในโรงเรียนและการให้บริการ การประเมินผลและการตรวจสอบคุณภาพของสื่อ

คศ.ปว.242       สุนทรียภาพทางศิลปะสำหรับครูปฐมวัย                                   3(2-2-5)
ECED242         Art Appreciation for Early Childhood Teachers
ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางศิลปะ ทัศนศิลป์ และองค์ประกอบทางศิลปะ หลักการจัดกิจกรรมศิลปะเทคนิค และวิธีการจัดกิจกรรมศิลปะทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน เช่น การตกแต่งห้องเรียน การจัดป้ายนิเทศ การจัดกระบะทราย งานกระดาษ การสร้างสรรค์งานทางศิลปะ การเลือกวัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่น และการนำของเหลือใช้มาประยุกต์ใช้กับงานศิลปะ บทบาทและหน้าที่ของครู ในการส่งเสริมศิลปะเด็กปฐมวัย

คศ.ปว.243       นวัตกรรมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาปฐมวัย                   3(2-2-5)
ECED243         Innovation of Early Childhood Education
ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมทางการศึกษาธรรมชาติและประโยชน์ของนวัตกรรม ประเภทและรูปแบบของนวัตกรรม
ทางการศึกษาปฐมวัย นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัยของไทยและต่างประเทศ การนำนวัตกรรม ทางการศึกษาปฐมวัยมาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก การประเมินผลการใช้นวัตกรรม
คศ.ปว.341       นิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย                                              3(2-2-5)
ECED341         Stories and Puppets for Young Children
ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของนิทานที่มีต่อเด็กปฐมวัย ประเภทของนิทานสำหรับเด็ก ประวัตินักแต่งนิทานสำคัญของโลก เทคนิคการเล่าและการแต่งนิทานสำหรับเด็ก
ความหมายและความสำคัญของหุ่น ประวัติความเป็นมาของหุ่น ประเภทของหุ่นการประดิษฐ์หุ่นนิ้วมือ หุ่นมือ หุ่นถุง การจัดสร้างโรงหุ่น และหลักการเชิดเพื่อการศึกษาในระดับปฐมวัย

คศ.ปว.342       หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย                                                        3(2-2-5)
ECED342         Literature for Young Children
ความหมายคุณค่าและประเภทหนังสือเด็กจัดการของหนังสือที่ดีระดับความพร้อม และความต้องการในการใช้หนังสือของเด็กแต่ละวัย การเลือกหนังสือให้เหมาะสมกับวัยหลักการสร้างและเขียนหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย ปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกเขียนเรื่องและวิจารณ์หนังสือเด็กการส่งเสริมการใช้และการรักษาหนังสือ ส่งเสริมให้เด็กมีพื้นฐานการรักการอ่านหนังสือ

คศ.ปว.441       คอมพิวเตอร์สำหรับครูปฐมวัย                                     3(2-2-5)
ECED441         Computer for Early Childhood Teachers
ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย ความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ การเลือกและการจัดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการส่งเสริมพัฒนาการ เทคนิคการสอนคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย การปฏิบัติการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัยการประเมินทักษะการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย บทบาทครูและผู้ปกครองในการส่งเสริมประสบการณ์ทางคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย

คศ.ปว.451       การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย                               3(2-2-5)
ECED451         Education for Parents of Young Children
ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย รูปแบบ วิธีการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ปัญหาครอบครัวปัญหาพฤติกรรมเด็ก บทบาทของครู ผู้ปกครอง และชุมชนในการพัฒนาเด็ก สาระความรู้สำหรับผู้ปกครองในการพัฒนาเด็กเพื่อประสานงานร่วมมือกับองค์กรในชุมชน การแนะแนว ให้ความรู้ด้านการพัฒนาเด็กแก่พ่อแม่ผู้ปกครองการจัดโครงการร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียน

คศ.ปว.452       ครูปฐมวัยกับการพัฒนาเด็กในท้องถิ่น                         3(2-2-5)
ECED452         Early Childhood Teachers and Young Children Development in Local
ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กในท้องถิ่น กระบวนการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้เกิดทักษะการจัดสภาพแวดล้อมที่ดี สำหรับเด็กการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมในท้องถิ่น การจัดโปรแกรมการดำเนินงานพัฒนาเด็กในท้องถิ่น และการประเมินผลการดำเนินการทางภาคสนาม

คศ.ปว.361       การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย                                     3(2-2-5)
ECED361         Assessment for Young Children Development
ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย เทคนิคการประเมินพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น ด้านร่างกายอารมณ์ สังคมและสติปัญญา การวิเคราะห์พัฒนาเด็กปฐมวัย การสร้างและใช้เครื่องมือสำหรับการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย การร่วมมือกับผู้ปกครองในการประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย และการรายงานผลการประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย

                  

คศ.ปว.362       การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย                                             3(2-2-5)
ECED362         A Study of Young Children Behavior
                   ความหมาย ความสำคัญ หลักการและแนวคิดของการสังเกตพฤติกรรม เด็กปฐมวัย พัฒนาการเด็กปฐมวัย ประเภท แนวทางขั้นตอนในการศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติการศึกษาพฤติกรรม การเขียนบันทึก การแปลความหมายพฤติกรรมการสะท้อนตนเอง การรายงานผล และ การนำผลการรายงานไปปรับใช้ในการพัฒนาเด็ก

คศ.ปว.371       การบริหารจัดการสถานศึกษาเด็กปฐมวัย                               3(3-0-6)
ECED371         Early Childhood School Management
ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย ประเภทของสถานศึกษาเด็กปฐมวัย บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร หลักเบื้องต้นของการบริหารสถานพัฒนาเด็ก บุคลิกภาพของผู้บริหาร การดำเนินการจัดตั้งสถานเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาลการนิเทศและติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร การทำงานร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน การจัดโครงสร้างขององค์การ การจัดระบบ งานบริหาร และการประกันคุณภาพการศึกษา

คศ.ปว.471       การจัดการชั้นเรียนเด็กปฐมวัย                                                3(2-2-5)
ECED471         Early Childhood Classroom Management
ความหมาย ความสำคัญ หลักการและแนวคิดของการจัดการชั้นเรียนเด็กปฐมวัย การส่งเสริมความพร้อมของผู้ปกครองและเด็กก่อนเข้าสู่โรงเรียน เทคนิคและวิธีการ ในการจัดการชั้นเรียน การปรับพฤติกรรมเด็ก การสร้างเสริมลักษณะนิสัยและระเบียบวินัย ให้กับเด็ก ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนอนุบาลและแนวทางการแก้ปัญหา บทบาทครู ในการจัดการชั้นเรียนเด็กปฐมวัย

คศ.ปว.491       การวิจัยการศึกษาปฐมวัย                                                       3(2-2-5)
ECED491         Research in Early Childhood Education
ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยการศึกษาปฐมวัย ประเภทของการวิจัย ทักษะกระบวนการทางวิจัยในการแสวงหาความรู้ จรรยาบรรณและคุณธรรมในการวิจัย การศึกษาค้นคว้างานวิจัย วิจัยเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ การปฏิบัติการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย

คศ.ปว.492       การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย                                                  3(2-2-5)
ECED492         Seminar in Early Childhood Education
ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด หลักการ ที่เกี่ยวข้องกับการสัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย รูปแบบการสัมมนา กระบวนการจัดการสัมมนาปฏิบัติการจัดสัมมนาการศึกษาปฐมวัยรูปแบบต่างๆ

คศ.ปว.493       การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาเด็กของครูปฐมวัย                     3(1-4-3)
ECED493         Action Research for Young Children Development
รายงานผลการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาเด็กการอบรมเลี้ยงดูเด็ก สื่อการเรียนและของเล่นเด็กสุขภาพอนามัย โครงการจัดกิจกรรมการเรียนหลักสูตรการประเมินพัฒนาเด็กเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย สรุปข้อคิดเห็นจากงานวิจัยเพื่อนำไปใช้แนะแนวทางให้เกิดประโยชน์ในการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนา
เด็กปฐมวัย

คศ.ปว.227       ภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย 1                                             3(3-0-6)
ECED227         English for Early Childhood Teachers 1
เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อภิธานศัพท์ และนิยามศัพท์เกี่ยวกับการ ศึกษาปฐมวัย การอ่านข้อความ ข่าวสาร เอกสาร ตำรา และบทความภาษาอังกฤษทางการศึกษาปฐมวัย การเขียนและแปลเพลง นิทาน และบทกลอนภาษาอังกฤษ การใช้ความรู้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ

คศ.ภอ.327      ภาษาอังกฤษสำหรับครูปฐมวัย 2                                             3(3-0-6)
ENED327         English for Early Childhood Teachers 2
ค้นคว้าความรู้ทางด้านการศึกษาปฐมวัย จากแหล่งข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษ การฝึกสรุปความ และการเขียนรายงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ การแปลผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อการเผยแพร่ออกสู่ระดับนานาชาติ

การกำหนดรหัสวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
1. แนวคิด
การใช้รหัสวิชา มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารถึงการจำแนกสาขา หมวดหมู่ และระดับความยากง่าย เพื่อให้ผู้เรียน ผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถพิจารณาจัดแผนการเรียนได้เหมาะสมและเป็นไปตามลำดับของศาสตร์นั้นๆ
2. หลักการจัด
          1. ใช้ระบบตัวอักษรผสมตัวเลข โดยให้ตัวอักษรแทนหมวดวิชา สาขาวิชา สำหรับตัวเลข ใช้บ่งบอกถึงระดับความยากง่าย ลักษณะเนื้อหาวิชา และลำดับก่อนหลังของวิชา
          2. การกำหนดรหัสวิชาในแต่ละหมวด เป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาและคณะต่างๆ ที่เป็นผู้กำหนดรหัสรายวิชา ดังต่อไปนี้
          2.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ใช้รหัสจำนวน 7 หน่วย ประกอบด้วยตัวอักษร 4 หน่วย และตัวเลข 3 หน่วย โดยกำหนดความหมายไว้ดังนี้
2.1.1 อักษร 2 ตัวแรก คือ ศท. หรือ GE หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.2 อักษร 2 ตัวหลัง หมายถึง อักษรย่อของหมวด / หมู่ สาขาวิชาในศาสตร์แต่ละศาสตร์
2.1.3 ตัวเลข 3 ตัว กำหนดความหมายไว้ดังนี้
2.1.3.1 เลขรหัสตัวแรก หมายถึง ระดับรายวิชา
2.1.3.2 เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง กลุ่มวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
                              เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษา
                              เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
                              เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
                              เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
                              เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย
2.1.3.3 เลขรหัสตัวสุดท้าย หมายถึง อนุกรมในหมวด / หมู่ / สาขาวิชา
          2.2 หมวดวิชาชีพครู เป็นหมวดวิชาโดยเฉพาะของคณะครุศาสตร์ กำหนดให้ใช้รหัสจำนวน 7 หน่วยเช่นเดียวกัน ประกอบด้วยตัวอักษร 4 หน่วย และตัวเลข 3 หน่วย ซึ่งมีความหมายดังนี้
2.2.1 อักษร 4 ตัว คือ คศ.กศ.หรือ EDUCหมายถึง กลุ่มวิชาการศึกษา
2.2.2 ตัวเลข 3 ตัว กำหนดความหมายไว้ดังนี้
                    2.2.2.1 เลขรหัสตัวแรก หมายถึง ระดับวิชา
2.2.2.2 เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง ลักษณะเนื้อหา สาระวิชา
2.2.2.3 เลขรหัสตัวสุดท้าย หมายถึง อนุกรมในกลุ่มเนื้อหา สาระวิชานั้นๆ
          2.3 หมวดวิชาเฉพาะด้าน คณะครุศาสตร์มีวิชาเฉพาะด้านในวิชาเอก/โทต่างๆที่ขึ้นอยู่กับคณะครุศาสตร์ทุกรายวิชาจำนวนหนึ่ง และต้องอาศัยวิชาเฉพาะด้านในหลายรายวิชาจากคณะอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่ง ดังนั้นรหัสที่ใช้จึงแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
2.3.1 รหัสรายวิชาของคณะครุศาสตร์ กำหนดไว้ 7 หน่วย ประกอบด้วยตัวอักษร 4หน่วย และตัวเลข 3 หน่วย ซึ่งมีความหมายดังนี้
2.3.1.1 อักษร 2 ตัวแรก ภาษาไทย คือ คศ. หรือ ภาษาอังกฤษ 2 ตัวหลังคือ ED
2.3.1.2 อักษร 2 ตัวหลังภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ 2 ตัวแรก หมายถึงวิชาเอกต่างๆ ได้แก่
ภท. หรือ TH    หมายถึง ภาษาไทย (THAI)     
ภอ. หรือ EN    หมายถึง ภาษาอังกฤษ (ENGLISH)
สค. หรือ SO    หมายถึง สังคมศึกษา (SOCIAL STUDY)
คณ. หรือ MA   หมายถึง คณิตศาสตร์ (MATHEMATICS)
วท. หรือ SC    หมายถึง วิทยาศาสตร์ (SCIENCE)
พล. หรือ PE    หมายถึง พลศึกษา (PHYSICAL EDUCATION)
ดน. หรือ MU    หมายถึง ดนตรีศึกษา (MUSIC EDUCATION)
ปว. หรือ EC    หมายถึง การศึกษาปฐมวัย (EARLY CHILDHOOD)
กพ. หรือ SP    หมายถึง การศึกษาพิเศษ (SPECIAL EDUCATION)
จน. หรือ PG  หมายถึง จิตวิทยาและการแนะแนว (PSYCHOLOGY AND GUIDANCE)
วผ. หรือ ME หมายถึง การวัดผลการศึกษา(EDUCATIONAL MEMSUREMENT)
บห.หรือAD หมายถึงการบริหารการศึกษา(EDUCATIONAL ADMINISTRATION)
คพ. หรือ CO หมายถึง คอมพิวเตอร์ศึกษา (COMPUTER EDUCATION)
ทน. หรือ TE หมายถึง เทคโนโลยีการศึกษา (EDUCATIONAL TECHNOLOGY)
2.3.1.3 ตัวเลข 3 ตัว มีความหมายเช่นเดียวกับข้อ 2.2.2
2.3.2 รหัสรายวิชาของคณะอื่นๆ กำหนดไว้ 5-7 หน่วย ประกอบด้วยตัวอักษร 2-4 หน่วย และตัวเลข 3 หน่วย ซึ่งมีความหมายดังต่อไปนี้
2.3.2.1 อักษร 2-4 ตัว หมายถึง กลุ่มวิชาในศาสตร์ต่างๆ หรือกลุ่มวิชาและคณะต่างๆ
2.3.2.2 ตัวเลข 3 ตัว มีความหมายเช่นเดียวกันกับข้อ 2.2.2

 

   
   

 

   
   
 
 Copyright@2011,Faculty Education Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.