Untitled Document

 
 
   
 
Username:
Password:
 
 
     
 
 
หน้าแรก
ประวัติคณะครุศาสตร์
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
คณาจารย์คณะครุศาสตร์
บุคลากรสำนักงาน
ติดต่อสอบถาม
 
 
กลุ่มสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิขาการศึกษาพิเศษ
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
   
กลุ่มสาขาวิชาเทคนิคการศึกษา
และการบริหาร
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
สาขาวิชาวัดผลและประเมินผล
สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
   
 
 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
0 สาขาวิชาภาษาไทย
2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
5 สาขาวิชาสังคมศึกษา
6 สาขาวิชาดนตรีศึกษา
7 สาขาวิชาพลศึกษา
   
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชา่ชีพครู
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
8 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยและ
พัฒนาทางการศึกษา
   
 
 
โรงเรียนสาธิตพิบูลสงคราม
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
 
You are visitor
Date Begin : 22 February 2011
 

 

 

 
4  แจ้งนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบ บัตรบัณฑิต (โครงการพัฒนาครู) เข้าร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศ และมอบวุฒิบัตร รุ่นที่ 3 สาขาการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 16/52 สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา กลุ่ม 16/53 ในวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น. เป็นต้านไป ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส้วนวังจันทน์) หมายเหตุ แต่งกายชุดสูท สุภาพ 1
4  รายงานการสังเคราะห์องค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้่
การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ 1
4  SAR สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คลิ๊ก, SAR ระดับสาขาวิชา คลิ๊ก ,
SAR สาขาพื้นฐานการศึกษา คลิ๊ก , IQA ศกอ. ศมส.
ของคณะครุศาสตร์ คลิ๊ก
1
4  ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โครงการพัฒนาการผลิตคร
ูสู่ความเป็นเลิศ โดย ผศ.ชญานิษฐ์ ศศิวิมล
1
4 ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะครุศาสตร์มหาวทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
1
4  จิตตปัญญาศึกษากับการจัดการเรียนรู้ ผศ.สลักจิต ตรีรณโอภาส
4  บันทึกการปฏิบัติงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ชุดวิชา " การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 "
1
4  ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่องแนวทางการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิต
ครูมืออาชีพปี 2557 กรณีรับนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2556 และผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครู (5 ปี) รูปแบบการประกันการมีงานทำ
1
4   แบบฟอร์ม มคอ.2-7 1
4

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง กำหนดการลงทะเบียน
อบรมเสริมทักษะความรู้โครงการทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน 3 รายวิชา
1

4

    แจ้งคณาจารย์คณะครุศาสตร์ทราบถึงรายละเอียดและวิธีการ
จองใช้ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 5 ชั้น 1 โดยความร่วมมือระหว่าง
คณะครุศาสตร์และศูนย์ IT มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 1

4  แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2557 คณะครุศาสตร 1
4 แบบฟอร์มบันทึก การปฏิบัติงาน practice II   Download 1
4  การเทียบโอนความรู้ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการรับรองความร
ู้และประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
พ.ศ. 2550
1
4
4
 แบบฟอร์ม กนผ.01 ของกองนโยบายและแผนพัฒนา คลิกที่นี่ 1
 
ฉบับที่ 29 ประจำวันที่ 10 - 16 มีนาคม 2557(11/3/2557, 15:52:02)
ฉบับที่ 26 ประจำวันที่ 17 - 23 กุมภาพันธ์ 2557(11/3/2557, 15:50:58)
ฉบับที่ 24 ประจำวันที่ 3 - 9 กุมภาพันธ์ 2557(3/2/2557, 15:52:45)
ฉบับที่ 23 ประจำวันที่ 27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2557(3/2/2557, 15:51:46)
ฉบับที่ 22 ประจำวันที่ 20 - 26 มกราคม 2557(19/1/2557, 14:43:18)
 
ภาพกิจกรรม
Educational Symposium
มหาวิทยาลัยฯ ทำ MOU กับ
มหาวิทยาลัยกังนัม ประเทศเกาหลีใต้
กิจกรรมแห่งเที่ยน
เข้าพรรษา
กิจกรรมหล่อเทียน
เข็าพรรษา
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับสาขาวิชา
ประชุมเตรียมความพร้อม
การตรวจประกันคุณถาพ
ศึกษาดูงานคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์
2 มิ.ย. 2557
๑ ทศวรรษครูพันธุ์ใหม่ คณะครุศาสตร์
๓๑ พ.ค. ๒๕๕๗
สัมมนาศิษย์เก่า ๑ ทศวรรษครูพันธุ์ใหม่
๓๑ พ.ค. ๒๕๕๗
ประชุมเตรียมความพร้อม
จัดกิจกรรมศิษย์เก่า
ประชุมประประกันคุณภาพ
การศึกษาร่วมกับสนง.ประกัน
ประชุมประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับสาขาวิชา
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะฯ 29 พ.ค.57
อบรมจิตตปัญญา
12-14 พ.ค. 2557
ศึกษาดูงานคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สปป.ลาว
 
  ภาพกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
1
2
กิจกรรมทำบุญตักบาต และรับน้อง 2556
พิธีไหว้ครูและครอบคร
อบรมธรรมะแบบเข็ม ณ วัดอัมพวัล จ.สิงห์บุรี
ทำบุญตักบาต ปี 56
กิจกรรมวันลอยกระทง
ทำบุญตักบาต
กิจกรรมรดน้ำขอพร
อาจารย์อาวุโส
กิจกรรมประกวดพานไหว้ครู
กิจกรรมการไหว้ครูมวยไทย
     
     
 
 
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับเว็บไซต์คณะครุศาสตร์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
แสดงผลลัพธ์ เพิ่มแบบสำรวจ
 
 
     
 
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
4
 
0
1
 
สารสนเทศสำหรับอาจารย์
ตารางคุมสอบ
คู่มือการตัดเกรด
รายชื่อนักศึกษาแต่ละโปรแกรม
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน
ประเมินการสอนออนไลน์
5 การส่งผลการเรียน
สารสนเทศสำหรับนักศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียน ปวค.
ตารางเรียน
ลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ
ลงทะเบียนเรียน ภาค กศ.ปป.
ปฏิทินการศึกษา
แก้ไขข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา
ประเมินการสอนออนไลน์
บริการอีเมลล์นักศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
   
    
   
 
 Copyright@2011,Faculty Education Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.