Untitled Document

 
 
   
 
Username:
Password:
 
 
     
 
 
หน้าแรก
ประวัติคณะครุศาสตร์
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
คณาจารย์คณะครุศาสตร์
บุคลากรสำนักงาน
ติดต่อสอบถาม
 
 
กลุ่มสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิขาการศึกษาพิเศษ
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
   
กลุ่มสาขาวิชาเทคนิคการศึกษา
และการบริหาร
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
สาขาวิชาวัดผลและประเมินผล
สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
   
 
 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
0 สาขาวิชาภาษาไทย
2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
5 สาขาวิชาสังคมศึกษา
6 สาขาวิชาดนตรีศึกษา
7 สาขาวิชาพลศึกษา
   
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชา่ชีพครู
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
8 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยและ
พัฒนาทางการศึกษา
   
 
 
โรงเรียนสาธิตพิบูลสงคราม
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
 
You are visitor
Date Begin : 22 February 2011
 

 

 

 
4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา
(กศ.ป.ป.) สำหรับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง, เทียบโอน) เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ รุ่นที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2558
1
4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 4 ปี, 5 ปี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง, เทียบโอน) รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558 1
4   ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมเครือข่ายศิษย์เก่าครุศาสตร์
แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม "คืนถิ่น ~ ครูพิบูล"  
4  ไฟล์การพลิตครูสู่ความเป็นเลิศ คลิ๊ก
4 ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่องการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครูทางการศึกษา
1
4   รายงานการสังเคราะห์องค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้่
การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ
4 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โครงการพัฒนาการผลิตคร์
สู่ความเป็นเลิศ โดย ผศ.ชญานิษฐ์ ศศิวิมล
4  ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะครุศาสตร์มหาวทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4 จิตตปัญญาศึกษากับการจัดการเรียนรู้ ผศ.สลักจิต ตรีรณโอภาส
 
ฉบับที่ 13=4 ประจำวันที่ 7 - 19 เมษายน 2558(5/4/2558, 09:59:00)
ฉบับที่ 13 ประจำวันที่ 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2558(2/4/2558, 04:20:44)
ฉบับที่ 12 ประจำวันที่ 23 - 29 มีนาคม 2558(25/3/2558, 02:53:16)
ฉบับที่ 11 ประจำวันที่ 16 - 22 มีนาคม 2558(16/3/2558, 06:17:19)
ฉบับที่ 10 ประจำวันที่ 9 - 15 มีนาคม 2558(9/3/2558, 03:34:07)
 
ภาพกิจกรรม
คณะผู้แทนจาก ม.เมียงเจย บรรยายพิเศษให้กับนศ.ปี 3
คณะครุศาสตร์ทำ MOU กับ ม.เมียงเจย ประเทศกัมพูชา
สัมมนาหลังฝึกประสบการ ปี 5
กิจกรรมสวัสดีปีใหม่
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา
ศึกษาดูงานศูนย์กศ.พิเศษ
สัมมนาปรับกระบวนทัศน์
เดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ
16 ธ.ค. 2557
ม.ราชภัฏกำแพงเพชร
ศึกษาดูงาน
สัมมนาสักศึกษาชั้นปีที่ 5
งานครุศาสตร์วิชาการ
สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
อบรมสามภาษา
อบรมบุคคลิกภาพ น.ศ ปี 2
อบรมสามภาษา น.ศ ปีที่ 3
กิจกรรมวันครุศิษย์
นิทรรศการระหว่าง
ฝึกประสบการวิชาชีพคร
มหาวิทยาลัยฯ ทำ MOU
กับ มหาวิทยาลัยกังนัม ประเทศเกาหลีใต้
 
  ภาพกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ ณ วัดสันติธรรม ต.บึงพระ
อ.เมือง จ.พิษณุโลก
กิจกรรมแห่งเที่ยน
เข้าพรรษา
กิจกรรมหล่อเทียน
เข็าพรรษา
1
2
กิจกรรมทำบุญตักบาต และรับน้อง 2556
พิธีไหว้ครูและครอบคร
อบรมธรรมะแบบเข็ม ณ วัดอัมพวัล จ.สิงห์บุรี
ทำบุญตักบาต ปี 56
กิจกรรมวันลอยกระทง
ทำบุญตักบาต
กิจกรรมรดน้ำขอพร
อาจารย์อาวุโส
กิจกรรมประกวดพานไหว้ครู
กิจกรรมการไหว้ครูมวยไทย
 
 
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับเว็บไซต์คณะครุศาสตร์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
แสดงผลลัพธ์ เพิ่มแบบสำรวจ
 
 
     
1
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
2
4
4
 
0
1
 
สารสนเทศสำหรับอาจารย์
ตารางคุมสอบ
คู่มือการตัดเกรด
รายชื่อนักศึกษาแต่ละโปรแกรม
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน
ประเมินการสอนออนไลน์
5 การส่งผลการเรียน
สารสนเทศสำหรับนักศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียน ปวค.
ตารางเรียน
ลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ
ลงทะเบียนเรียน ภาค กศ.ปป.
ปฏิทินการศึกษา
แก้ไขข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา
ประเมินการสอนออนไลน์
บริการอีเมลล์นักศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
   
    
   
 
 Copyright@2011,Faculty Education Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.