Untitled Document

 
 
   
 
Username:
Password:
 
 
     
 
 
หน้าแรก
ประวัติคณะครุศาสตร์
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
คณาจารย์คณะครุศาสตร์
บุคลากรสำนักงาน
ติดต่อสอบถาม
 
 
กลุ่มสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิขาการศึกษาพิเศษ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
   
กลุ่มสาขาวิชาเทคนิคการศึกษา
และการบริหาร
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
สาขาวิชาวัดผลและประเมินผล
สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
   
 
 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)
 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชา่ชีพครู
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
   
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
   
 
 
โรงเรียนสาธิตพิบูลสงคราม
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
 
You are visitor
Date Begin : 22 February 2011
 

 

 

 
4

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนอบรมเสริมทักษะความรู้
โครงการทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน 3 รายวิชา 1

4

    แจ้งคณาจารย์คณะครุศาสตร์ทราบถึงรายละเอียด
และวิธีการจองใช้ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 5 ชั้น 1
โดยความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์และศูนย์ IT
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 1

4  ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครอบรมครู
และผู้บริหารประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
1 
4  แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2557 คณะครุศาสตร์
 Download
1
4 แบบฟอร์มบันทึก การปฏิบัติงาน practice II   Download 1
4  การเทียบโอนความรู้ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อการ
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2550
1
4
4
 แบบฟอร์ม กนผ.01 ของกองนโยบายและแผนพัฒนา คลิกที่นี่ 1
4
 
ฉบับที่ 29 ประจำวันที่ 10 - 16 มีนาคม 2557(11/3/2557, 15:52:02)
ฉบับที่ 26 ประจำวันที่ 17 - 23 กุมภาพันธ์ 2557(11/3/2557, 15:50:58)
ฉบับที่ 24 ประจำวันที่ 3 - 9 กุมภาพันธ์ 2557(3/2/2557, 15:52:45)
ฉบับที่ 23 ประจำวันที่ 27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2557(3/2/2557, 15:51:46)
ฉบับที่ 22 ประจำวันที่ 20 - 26 มกราคม 2557(19/1/2557, 14:43:18)
 
ภาพกิจกรรม
สัมมนาเปิดประตูสู่อาเซียนฯ
พิธีรดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส
พิธีปฐมนิเทศผู้บริหารฯ
นักศึกษาพบผู้บริหารฯ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์
ชั้นปีที่ 5 ถ่ายชุดครุย
สัมมนานักศึกษาชั้นปีที่ 3
ประชุมติดตาม
การประกันคุณภาพภานใน
วันเด็ดแห่งชาติ ปี 2557
สัมมนาฝึกฯ นศ.ชั้นปีที่ 3
สัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ
RT AND ARTISTS
นิทรรศการ Coachingฯ
สัมมนาระหว่างฝึกฯ นศ. ปี 5
งานครุศาสตร์วิชาการ

ประชุมกรรมการบริหารคณะ
ประชุมอาจารย์คณะครุศาสตร์
อบรมครู สพฐ.พล. เขต 2
อบรมครู สพฐ.พล. เขต 1
อบรมจิตตปัญญา
ประชุมประกันคุณภาพ
ประชุมเตรียมจัดอบรมคร
อบรมครู สพฐ. สข. เขต 1
สัมมนา มคอ 3
 
  ภาพกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
1
2
กิจกรรมทำบุญตักบาต และรับน้อง 2556
พิธีไหว้ครูและครอบคร
อบรมธรรมะแบบเข็ม ณ วัดอัมพวัล จ.สิงห์บุรี
ทำบุญตักบาต ปี 56
กิจกรรมวันลอยกระทง
ทำบุญตักบาต
กิจกรรมรดน้ำขอพร
อาจารย์อาวุโส
กิจกรรมประกวดพานไหว้ครู
กิจกรรมการไหว้ครูมวยไทย
     
     
 
 
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับเว็บไซต์คณะครุศาสตร์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
แสดงผลลัพธ์ เพิ่มแบบสำรวจ
 
 
     
 
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
 
0
 
สารสนเทศสำหรับอาจารย์
ตารางคุมสอบ
คู่มือการตัดเกรด
รายชื่อนักศึกษาแต่ละโปรแกรม
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน
ประเมินการสอนออนไลน์
   
สารสนเทศสำหรับนักศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียน ปวค.
ตารางเรียน
ลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ
ลงทะเบียนเรียน ภาค กศ.ปป.
ปฏิทินการศึกษา
แก้ไขข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา
ประเมินการสอนออนไลน์
บริการอีเมลล์นักศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
   
 
   
   
 
 Copyright@2011,Faculty Education Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.