Untitled Document

 
 
   
 
Username:
Password:
 
 
     
 
 
หน้าแรก
ประวัติคณะครุศาสตร์
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
คณาจารย์คณะครุศาสตร์
บุคลากรสำนักงาน
ติดต่อสอบถาม
 
 
กลุ่มสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิขาการศึกษาพิเศษ
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
   
กลุ่มสาขาวิชาเทคนิคการศึกษา
และการบริหาร
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
สาขาวิชาวัดผลและประเมินผล
สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
   
 
 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
0 สาขาวิชาภาษาไทย
2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
5 สาขาวิชาสังคมศึกษา
6 สาขาวิชาดนตรีศึกษา
7 สาขาวิชาพลศึกษา
   
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชา่ชีพครู
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
8 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยและ
พัฒนาทางการศึกษา
   
 
 
โรงเรียนสาธิตพิบูลสงคราม
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
 
You are visitor
Date Begin : 22 February 2011
 

 

 

 
4  
4 ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่องการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูทางการศึกษา 1
4  รายงานการสังเคราะห์องค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้่
การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ 1
4  ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โครงการพัฒนาการผลิตคร
ูสู่ความเป็นเลิศ โดย ผศ.ชญานิษฐ์ ศศิวิมล
1
4 ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะครุศาสตร์มหาวทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
1
4  จิตตปัญญาศึกษากับการจัดการเรียนรู้ ผศ.สลักจิต ตรีรณโอภาส
4  บันทึกการปฏิบัติงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ชุดวิชา " การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 "
1
4  ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่องแนวทางการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิต
ครูมืออาชีพปี 2557 กรณีรับนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2556 และผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครู (5 ปี) รูปแบบการประกันการมีงานทำ
1
4   แบบฟอร์ม มคอ.2-7 1
4

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง กำหนดการลงทะเบียน
อบรมเสริมทักษะความรู้โครงการทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน 3 รายวิชา
1

4

    แจ้งคณาจารย์คณะครุศาสตร์ทราบถึงรายละเอียดและวิธีการ
จองใช้ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 5 ชั้น 1 โดยความร่วมมือระหว่าง
คณะครุศาสตร์และศูนย์ IT มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 1

4  แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2557 คณะครุศาสตร 1
4 แบบฟอร์มบันทึก การปฏิบัติงาน practice II   Download 1
4  การเทียบโอนความรู้ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการรับรองความรุ็
และประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
พ.ศ. 2550
1
4
 แบบฟอร์ม กนผ.01 ของกองนโยบายและแผนพัฒนา คลิกที่นี่ 1
 
ฉบับที่ 15 ประจำวันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2557(22/11/2557, 11:51:40)
ฉบับที่ 14 ประจำวันที่ 17-23 พฤศจิกายน 2557(16/11/2557, 15:27:45)
ฉบับที่ 13 ประจำวันที่ 10 - 16 พฤศจิกายน 2557(9/11/2557, 10:21:37)
ฉบับที่ 12 ประจำวันที่ 3 - 9 พฤศจิกายน 2557(5/11/2557, 09:31:25)
ฉบับที่ 11 ประจำวันที่ 27 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2557(5/11/2557, 09:30:19)
 
ภาพกิจกรรม
งานครุศาสตร์วิชาการ
ประชุมสภามาวิทยาลัย
อบรมสามภาษา
อบรมบุคคลิกภาพ น.ศ ปีที่ 2
อบรมสามภาษา น.ศ ปีที่ 3
กิจกรรมวันครุศิษย์
นิทรรศการระหว่าง
ฝึกประสบการวิชาชีพครู
งานปัฉิมนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิต
ตรวจประเมิณคุณภาพ
การศึกษาปี 2556
ประชุมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คนงานส่วนวังจันทน์
Educational Symposium
มหาวิทยาลัยฯ ทำ MOU
กับ มหาวิทยาลัยกังนัม ประเทศเกาหลีใต้
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับสาขาวิชา
ประชุมเตรียมความพร้อม
การตรวจประกันคุณถาพ
สัมมนาศิษย์เก่า ๑ ทศวรรษครูพันธุ์ใหม่
๓๑ พ.ค. ๒๕๕๗
ศึกษาดูงานคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์
2 มิ.ย. 2557
ประชุมประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับสาขาวิชา
ศึกษาดูงานคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สปป.ลาว
 
  ภาพกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ ณ วัดสันติธรรม ต.บึงพระ
อ.เมือง จ.พิษณุโลก
กิจกรรมแห่งเที่ยน
เข้าพรรษา
กิจกรรมหล่อเทียน
เข็าพรรษา
1
2
กิจกรรมทำบุญตักบาต และรับน้อง 2556
พิธีไหว้ครูและครอบคร
อบรมธรรมะแบบเข็ม ณ วัดอัมพวัล จ.สิงห์บุรี
ทำบุญตักบาต ปี 56
กิจกรรมวันลอยกระทง
ทำบุญตักบาต
กิจกรรมรดน้ำขอพร
อาจารย์อาวุโส
กิจกรรมประกวดพานไหว้ครู
กิจกรรมการไหว้ครูมวยไทย
 
 
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับเว็บไซต์คณะครุศาสตร์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
แสดงผลลัพธ์ เพิ่มแบบสำรวจ
 
 
     
1
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
2
4
 
0
1
 
สารสนเทศสำหรับอาจารย์
ตารางคุมสอบ
คู่มือการตัดเกรด
รายชื่อนักศึกษาแต่ละโปรแกรม
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน
ประเมินการสอนออนไลน์
5 การส่งผลการเรียน
สารสนเทศสำหรับนักศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียน ปวค.
ตารางเรียน
ลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ
ลงทะเบียนเรียน ภาค กศ.ปป.
ปฏิทินการศึกษา
แก้ไขข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา
ประเมินการสอนออนไลน์
บริการอีเมลล์นักศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
   
    
   
 
 Copyright@2011,Faculty Education Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.