Untitled Document

 
 
   
 
Username:
Password:
 
 
     
 
 
หน้าแรก
ประวัติคณะครุศาสตร์
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
คณาจารย์คณะครุศาสตร์
บุคลากรสำนักงาน
ติดต่อสอบถาม
 
 
กลุ่มสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิขาการศึกษาพิเศษ
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
   
กลุ่มสาขาวิชาเทคนิคการศึกษา
และการบริหาร
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
สาขาวิชาวัดผลและประเมินผล
สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
   
 
 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
0 สาขาวิชาภาษาไทย
2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
5 สาขาวิชาสังคมศึกษา
6 สาขาวิชาดนตรีศึกษา
7 สาขาวิชาพลศึกษา
   
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชา่ชีพครู
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
8 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยและ
พัฒนาทางการศึกษา
   
 
 
โรงเรียนสาธิตพิบูลสงคราม
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
 
You are visitor
Date Begin : 22 February 2011
 

 

 

 
4  ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่องการประกวดภาพถ่าย
  "คณะครุศาสตร์ที่ฉันรัก" ครั้งที่ 1
4  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2558 1
4  ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง รับสมัครเพิ่มเติมการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้
วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2558
1
4  ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2558
4  ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
4 ไฟล์การพลิตครูสู่ความเป็นเลิศ คลิ๊ก
4 ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่องการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครูทางการศึกษา
4 รายงานการสังเคราะห์องค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้่
การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ
4    ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โครงการพัฒนาการผลิตคร์
สู่ความเป็นเลิศ โดย ผศ.ชญานิษฐ์ ศศิวิมล
4 ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะครุศาสตร์มหาวทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
ฉบับที่ 7 ประจำวันที่ 21 -27 กันยายน 2558(21/9/2558, 10:37:18)
ฉบับที่ 6 ประจำวันที่ 14 -20 กันยายน 2558(13/9/2558, 20:23:14)
ฉบับที่ 5 ประจำวันที่ 7 -13 กันยายน 2558(9/9/2558, 18:43:05)
ฉบับที่ 4 ประจำวันที่ 31 สิงหาคม - 6 กันยายน 2558(1/9/2558, 10:55:07)
ฉบับที่ 3 ประจำวันที่ 24 - 30 สิงหาคม 2558(1/9/2558, 10:54:06)
 
ภาพกิจกรรม
คณะผู้แทนจาก ม.เมียงเจย บรรยายพิเศษให้กับนศ.ปี 3
คณะครุศาสตร์ทำ MOU กับ ม.เมียงเจย ประเทศกัมพูชา
สัมมนาหลังฝึกประสบการ ปี 5
กิจกรรมสวัสดีปีใหม่
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา
ศึกษาดูงานศูนย์กศ.พิเศษ
สัมมนาปรับกระบวนทัศน์
เดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ
16 ธ.ค. 2557
ม.ราชภัฏกำแพงเพชร
ศึกษาดูงาน
สัมมนาสักศึกษาชั้นปีที่ 5
งานครุศาสตร์วิชาการ
สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
อบรมสามภาษา
อบรมบุคคลิกภาพ น.ศ ปี 2
อบรมสามภาษา น.ศ ปีที่ 3
กิจกรรมวันครุศิษย์
นิทรรศการระหว่าง
ฝึกประสบการวิชาชีพคร
มหาวิทยาลัยฯ ทำ MOU
กับ มหาวิทยาลัยกังนัม ประเทศเกาหลีใต้
 
  ภาพกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ ณ วัดสันติธรรม ต.บึงพระ
อ.เมือง จ.พิษณุโลก
กิจกรรมแห่งเที่ยน
เข้าพรรษา
กิจกรรมหล่อเทียน
เข็าพรรษา
1
2
กิจกรรมทำบุญตักบาต และรับน้อง 2556
พิธีไหว้ครูและครอบคร
อบรมธรรมะแบบเข็ม
ณ วัดอัมพวัล จ.สิงห์บุรี
ทำบุญตักบาต ปี 56
กิจกรรมวันลอยกระทง
ทำบุญตักบาต
กิจกรรมรดน้ำขอพร
อาจารย์อาวุโส
กิจกรรมประกวดพานไหว้ครู
กิจกรรมการไหว้ครูมวยไทย
 
 
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับเว็บไซต์คณะครุศาสตร์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
แสดงผลลัพธ์ เพิ่มแบบสำรวจ
 
 
     
1
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
2
2
4
4
 
0
1
 
สารสนเทศสำหรับอาจารย์
ตารางคุมสอบ
คู่มือการตัดเกรด
รายชื่อนักศึกษาแต่ละโปรแกรม
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียน
ประเมินการสอนออนไลน์
5 การส่งผลการเรียน
สารสนเทศสำหรับนักศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียน ปวค.
ตารางเรียน
ลงทะเบียนเรียน ภาคปกติ
ลงทะเบียนเรียน ภาค กศ.ปป.
ปฏิทินการศึกษา
แก้ไขข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา
ประเมินการสอนออนไลน์
บริการอีเมลล์นักศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
   
    
   
 
 Copyright@2011,Faculty Education Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.