หน้าแรก | ประวัติคณะครุศาสตร์ | ข้อมูลทั่วไป | ติดต่อสอบถาม
 
คณะครุศาสตร์ เป็นหน่วยผลิตบุคลากรในศาสตร์ด้านการให้การศึกษา ที่มีความสำคัญยืนยาวมาตลอด ช่วงการจัดการศึกษาสมัยใหม่นับแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นต้นมา ในมณฑลพิษณุโลก “โรงเรียนพิษณุโลกวิทยายน” เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูแห่งแรกที่ได้มีวิวัฒนาการสืบต่อมาเป็น โรงเรียนฝึกหัดครูพิบูลสงคราม วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม สถาบันราชภัฏพิบูลสงครามและมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตามลำดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่า “คณะครุศาสตร์” เป็นแกนหลักของสถาบันแห่งนี้มาโดยตลอด คณะครุศาสตร์ ตั้งอยู่ในสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำน่าน ซึ่งตั้งอยู่ในตัวเมืองพิคณะครุศาสตร์ เป็นหน่วยผลิตบุคลากรในศาสตร์ด้านการให้การศึกษา ที่มีความสำคัญยืนยาวมาตลอด ช่วงการจัดการศึกษาสมัยใหม่นับแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นต้นมา ในมณฑลพิษณุโลก “โรงเรียนพิษณุโลกวิทยายน” เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูแห่งแรกที่ได้มีวิวัฒนาการสืบต่อมาเป็น โรงเรียนฝึกหัดครูพิบูลสงคราม วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม สถาบันราชภัฏพิบูลสงครามและมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตามลำดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่า “คณะครุศาสตร์” เป็นแกนหลักของสถาบันแห่งนี้มาโดยตลอด คณะครุศาสตร์ ตั้งอยู่ในสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำน่าน ซึ่งตั้งอยู่ในตัวเมืองพิษณุโลก การคมนาคมสะดวก สงบ ร่มรื่น เนื้อที่ประมาณ 40 ไร่ ประกอบด้วยอาคารเรียน 6 หลัง หอพัก 3 หลัง อาคารโรงเรียนสาธิต หอประชุม ศูนย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้ร่วมกับคณะอื่นสำนักงานคณะครุศาสตร์ตั้งอยู่ที่อาคาร 2 และมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ประมาณ 76 ปีเศษ พร้อมกับการกำเนิดของสถาบันโดยมีประวัติโดยย่อดังนี้คือ

ในปีพ.ศ. 2464 รัฐได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษามุ่งให้ ประชาชนทุกคนได้เรียนหนังสือ ความต้องการครูจึงเพิ่มขึ้น มณฑลพิษณุโลกจึงได้ผลิตครูโดยเพิ่มหลักสูตรวิชาครูขึ้น ในโรงเรียนประจำมณฑลพิษณุโลก คือโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมในปัจจุบัน ในชั้นมัธยมปีที่ 5 และ 6 เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วทางราชการจะบรรจุให้เข้ารับราชการครูทันทีได้รับวุฒิ ประกาศนียบัตรประโยคครูมูล

พ.ศ. 2476 เปิดแผนกฝึกหัดครูในโรงเรียนสตรีประจำมณฑลพิษณุโลก (โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีในปัจจุบัน) จัดการศึกษาหลักสูตรประโยคครูมูล (ครู ป.) หลักสูตรประโยคครูประกาศนียบัตรจังหวัด (ครู. ว.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรครูประชาบาล (ป.ป.) ใช้ชื่อว่าโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพิษณุโลก

พ.ศ. 2499 กระทรวงศึกษาธิการได้ตั้งกรมการฝึกหัดครูขึ้น จึงโอนโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพิษณุโลกไปสังกัดกรมการฝึกหัดครูปรับปรุงหลักสูตรเป็นประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)

พ.ศ. 2499 โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพิษณุโลก ได้ย้ายมาตั้งใหม่ริมฝั่งตรงข้ามแม่น้ำ บนถนนวังจันทน์เปลี่ยนชื่อใหม่ เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูพิบูลสงคราม เปิดรับนักศึกษาทั้งชายและหญิง

พ.ศ. 2508 ได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ต่อจาก ป. กศ.อีก 2 ปี ในช่วงภาวะขาดแคลนครูต้องผลิตครูยามฉุกเฉินได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป) และได้เริ่มเปิดสอนในภาคนอกเวลาระหว่าง 17.00 - 20.00 น. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512

พ.ศ. 2517 ได้เริ่มเปิดหลักสูตรปริญญาตรี

พ.ศ. 2519 สภาการฝึกหัดครูประกาศใช้หลักสูตรการฝึกหัดครูฉบับใหม่ ยกเลิกหลักสูตร ป.กศ. จัดการศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปกศ.สูง) และระดับปริญญาตรี ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ได้วุฒิครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

พ.ศ. 2527 มีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูให้สามารถเปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการอื่น ๆ ได้ โดยคณะครุศาสตร์จัดการศึกษาสาขาวิชาการศึกษา

พ.ศ. 2530 ได้เริ่มผลิตครูในโครงการคุรุทายาท ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมการฝึกหัดครู สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติและกรมสามัญศึกษา

พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบัน ราชภัฏ” แก่วิทยาลัยครู

พ.ศ. 2538 ได้มีประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ ให้สถาบันราชภัฏสามารถเปิดสอนได้ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

พ.ศ. 2541 คณะครุศาสตร์ได้ร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ในการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู โดยรับผู้จบการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต เข้าเรียนวิชาชีพครู 1 ปี และในปีเดียวกันนี้ ได้เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2541

พ.ศ. 2542 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 กำหนดให้คณะครุศาสตร์มีบทบาทในการผลิตพัฒนาครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู คณะครุศาสตร์ได้จัดตั้ง “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู” เพื่อทำหน้าที่ในการพัฒนาครูในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในขณะเดียวกันโรงเรียนสาธิต สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ได้พัฒนาหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามโครงสร้างของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งนำมาทดลองใช้และวิจัยในปี พ.ศ. 2543

พ.ศ. 2543 ได้เปิดสอนวิชาชีพครู 25 หน่วยกิต เพื่อให้ความรู้กับครูวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น เพื่อให้มีความรู้วิชาชีพครูให้สอดคล้องกับแนวทางในการรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และในปีเดียวกันนี้ ได้เปิดสอนระดับปริญญาโทครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา และมีโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาการศึกษาพิเศษอีก 1 สาขา

พ.ศ. 2544 ใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่ของสถาบันราชภัฏ ซึ่งปรับปรุงเมื่อปี 2543 และขออนุมัติใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จำนวน 27 หน่วยกิต ต่อสภาประจำสถาบันเพื่อรองรับบัณฑิตสาขาวิชาการอื่นต้องการจะเป็นครู

พ.ศ. 2545 ได้ขออนุมัติเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาการบริหารการศึกษา เพื่อรองรับโครงการการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีวุฒิด้านการบริหารการศึกษา ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2547 ยกฐานะเป็นคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ษณุโลก การคมนาคมสะดวก สงบ ร่มรื่น เนื้อที่ประมาณ 40 ไร่ ประกอบด้วยอาคารเรียน 6 หลัง หอพัก 3 หลัง อาคารโรงเรียนสาธิต หอประชุม ศูนย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้ร่วมกับคณะอื่นสำนักงานคณะครุศาสตร์ตั้งอยู่ที่อาคาร 2 และมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ประมาณ 76 ปีเศษ พร้อมกับการกำเนิดของสถาบันโดยมีประวัติโดยย่อดังนี้คือ

ในปีพ.ศ. 2464 รัฐได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษามุ่งให้ ประชาชนทุกคนได้เรียนหนังสือ ความต้องการครูจึงเพิ่มขึ้น มณฑลพิษณุโลกจึงได้ผลิตครูโดยเพิ่มหลักสูตรวิชาครูขึ้น ในโรงเรียนประจำมณฑลพิษณุโลก คือโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมในปัจจุบัน ในชั้นมัธยมปีที่ 5 และ 6 เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วทางราชการจะบรรจุให้เข้ารับราชการครูทันทีได้รับวุฒิ ประกาศนียบัตรประโยคครูมูล

พ.ศ. 2476 เปิดแผนกฝึกหัดครูในโรงเรียนสตรีประจำมณฑลพิษณุโลก (โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีในปัจจุบัน) จัดการศึกษาหลักสูตรประโยคครูมูล (ครู ป.) หลักสูตรประโยคครูประกาศนียบัตรจังหวัด (ครู. ว.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรครูประชาบาล (ป.ป.) ใช้ชื่อว่าโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพิษณุโลก

พ.ศ. 2499 กระทรวงศึกษาธิการได้ตั้งกรมการฝึกหัดครูขึ้น จึงโอนโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพิษณุโลกไปสังกัดกรมการฝึกหัดครูปรับปรุงหลักสูตรเป็นประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)

พ.ศ. 2499 โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพิษณุโลก ได้ย้ายมาตั้งใหม่ริมฝั่งตรงข้ามแม่น้ำ บนถนนวังจันทน์เปลี่ยนชื่อใหม่ เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูพิบูลสงคราม เปิดรับนักศึกษาทั้งชายและหญิง

พ.ศ. 2508 ได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูพิบูลสงคราม เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ต่อจาก ป. กศ.อีก 2 ปี ในช่วงภาวะขาดแคลนครูต้องผลิตครูยามฉุกเฉินได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป) และได้เริ่มเปิดสอนในภาคนอกเวลาระหว่าง 17.00 - 20.00 น. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512

พ.ศ. 2517 ได้เริ่มเปิดหลักสูตรปริญญาตรี

พ.ศ. 2519 สภาการฝึกหัดครูประกาศใช้หลักสูตรการฝึกหัดครูฉบับใหม่ ยกเลิกหลักสูตร ป.กศ. จัดการศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปกศ.สูง) และระดับปริญญาตรี ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ได้วุฒิครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

พ.ศ. 2527 มีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูให้สามารถเปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการอื่น ๆ ได้ โดยคณะครุศาสตร์จัดการศึกษาสาขาวิชาการศึกษา

พ.ศ. 2530 ได้เริ่มผลิตครูในโครงการคุรุทายาท ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมการฝึกหัดครู สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติและกรมสามัญศึกษา

พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบัน ราชภัฏ” แก่วิทยาลัยครู

พ.ศ. 2538 ได้มีประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ ให้สถาบันราชภัฏสามารถเปิดสอนได้ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

พ.ศ. 2541 คณะครุศาสตร์ได้ร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ในการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู โดยรับผู้จบการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต เข้าเรียนวิชาชีพครู 1 ปี และในปีเดียวกันนี้ ได้เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2541

พ.ศ. 2542 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 กำหนดให้คณะครุศาสตร์มีบทบาทในการผลิตพัฒนาครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู คณะครุศาสตร์ได้จัดตั้ง “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู” เพื่อทำหน้าที่ในการพัฒนาครูในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในขณะเดียวกันโรงเรียนสาธิต สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ได้พัฒนาหลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามโครงสร้างของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งนำมาทดลองใช้และวิจัยในปี พ.ศ. 2543

พ.ศ. 2543 ได้เปิดสอนวิชาชีพครู 25 หน่วยกิต เพื่อให้ความรู้กับครูวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น เพื่อให้มีความรู้วิชาชีพครูให้สอดคล้องกับแนวทางในการรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และในปีเดียวกันนี้ ได้เปิดสอนระดับปริญญาโทครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา และมีโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาการศึกษาพิเศษอีก 1 สาขา

พ.ศ. 2544 ใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่ของสถาบันราชภัฏ ซึ่งปรับปรุงเมื่อปี 2543 และขออนุมัติใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จำนวน 27 หน่วยกิต ต่อสภาประจำสถาบันเพื่อรองรับบัณฑิตสาขาวิชาการอื่นต้องการจะเป็นครู

พ.ศ. 2545 ได้ขออนุมัติเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สาขาการบริหารการศึกษา เพื่อรองรับโครงการการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีวุฒิด้านการบริหารการศึกษา ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2547 ยกฐานะเป็นคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม