หน้าแรก | ประวัติคณะครุศาสตร์ | ข้อมูลทั่วไป | ติดต่อสอบถาม
 
 
ผู้บริหารคณะครุศาสตร
 
 
ดร.อดุลย์   วังศรีคูณ
คณบดีคณะครุศาสตร์
 
     
 
 
อาจารย์อำพล โกมะหิ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว คำสอน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
 
 
 
ดร.นิคม นาคอ้าย

รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผนพัฒนา