หน้าแรก | ประวัติคณะครุศาสตร์ | ข้อมูลทั่วไป | ติดต่อสอบถาม
 
ชื่อหน่วยงาน

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก


สถานที่ตั้ง

 
    คณะครุศาสตร์ ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำน่าน ซึ่งตั้งอยู่ในตัวเมืองพิษณุโลก การคมนาคมสะดวก บรรยากาศสงบ ร่มรื่น มีเนื้อที่ประมาณ 40 ไร่ ประกอบด้วยอาคารเรียน 6 หลัง หอพัก 3 หลัง อาคารโรงเรียนสาธิต หอประชุม ศูนย์คอมพิวเตอร์ (ใช้ร่วมกับคณะอื่น ๆ) โดยสำนักงานคณะครุศาสตร์ ตั้งอยู่ที่อาคาร 2 ชั้น 2

 

 
การจัดการเรียนการสอน
 

ปัจจุบันคณะครุศาสตร์ จัดการเรียนการสอน 4 ระดับ คือ
      1. ระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ประกอบด้วย 4 สาขาวิชาคือ
           สาขาบริหารการศึกษา
           สาขาหลักสูตรและการสอน
           สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา
           สาขาการศึกษาพิเศษ (ร่วมกับ มศว.ประสานมิตร)


      2. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตร 1 ปี   โดยรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น


      3. ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย 9 โปรแกรมวิชา ได้แก่
           การศึกษาปฐมวัย
           การศึกษาพิเศษ
           ภาษาไทย
           ภาษาอังกฤษ
           คณิตศาสตร์
           วิทยาศาสตร์ทั่วไป
           เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
           พลศึกษา
           สังคมศึกษา


      4. ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี ประกอบด้วย โปรแกรมวิชา

          การศึกษาปฐมวัย
           การศึกษาพิเศษ
           ภาษาไทย
           ภาษาอังกฤษ
           คณิตศาสตร์
           วิทยาศาสตร์ทั่วไป
           สังคมศึกษา

   5.ระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 2 ปีประกอบด้วย
           โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา