หน้าแรก | ประวัติคณะครุศาสตร์ | ข้อมูลทั่วไป | ติดต่อสอบถาม  
   
  ติดต่อกับคณะครุศาสตร์
   
  คณะครุศาสตร์ มหาิวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
เลขที่ 66 ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

 

 

 

 
 
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิขาการศึกษาพิเศษ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษา
สาขาวิชาวัดผลและประเมินผล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
สาขาวิชาสังคมศึกษา
 
 
โีรงเรียนสาธิตพิบูลสงคราม
 
 
 
     
     
     
     
     
     
 
     
   
หน้าแรก | ประวัติคณะครุศาสตร์ | ข้อมูลทั่วไป | ติดต่อสอบถาม