• ปร.ด.(การวิจัยและพัฒนาการศึกษา)
 • ค.ม.(เทคโนโลยีและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา)
 • ค.ม.(บริหารการศึกษา)
 • ค.ม.(วิจัยและประเมินผล)
 • ค.ม.(หลักสูตรและการสอน)
 • ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)
 • ค.บ.(คณิตศาสตร์)
 • ค.บ.(ดนตรีศึกษา)
 • ค.บ.(พลศึกษา)
 • ค.บ.(ภาษาไทย)
 • ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
 • ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
 • ค.บ.(สังคมศึกษา)
 • ป.บัณฑิต (การศึกษาพิเศษ)
 • ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
 • จิตวิทยาและการแนะแนว