นางสาวบังอร  ฉิมอ่อง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รักษาราชการหัวหน้าสำนักงานคณบดี
 
 


นางจันทร์นภา  ศรีกูลกิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นายนรินทร์  อินตาติ๊บ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์


นางสาววันเพ็ญ  มณีวัลย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
 


นางสาวพีชภานิญฐ์  ปานประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์


นางสาวสายรุ้ง  ตุ่นป้อม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางอรรญา  เจริญรัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
 


นางสาวลินดา  สีแสง
นักวิชาการศึกษา


นางวนิดา  ตรีพรหม
นักวิชาการศึกษา


นางสาวชุติมา  สุขทรัพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
 


นางสาวหนึ่งฤทัย  สีนวน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป