นางอรรญา  เจริญรัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รักษาราชการหัวหน้าสำนักงานคณบดี
 
 


นางจันทร์นภา  ศรีกูลกิจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวบังอร  ฉิมอ่อง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาววันเพ็ญ  มณีวัลย์
นักวิชาการศึกษา
 
 


นางสาวพีชภานิญฐ์  ปานประสิทธิ์
นักวิชาการศึกษา


นางสาวสายรุ้ง  ตุ่นป้อม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวลินดา  สีแสง
นักวิชาการศึกษา
 
 


นางวนิดา  ตรีพรหม
นักวิชาการศึกษา


นางสาวณัฐธิดา   บุญเทียน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวชุติมา  สุขทรัพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
 


นางสาวหนึ่งฤทัย  สีนวน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป