ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม  นาคอ้าย
 
ประวัติการศึกษา
   ปริญญาเอก : กศ.ด. การบริหารการศึกษา  สถาบัน: มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร ปี พ.ศ.: 
   ปริญญาโท  : ค.ม. การวิจัยการศึกษา  สถาบัน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.: 
   ปริญญาตรี   : ค.บ. การประถมศึกษา  สถาบัน: วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ.: 
 
ติดต่อ
   ห้องทำงาน : อาคาร / ห้อง 
   หมายเลขโทรศัพท์ : 
   E-mail :