อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์  ขันยศ
 
ประวัติการศึกษา
   ปริญญาเอก : Ph.D Language Education  สถาบัน: Edith Cowan University,Western Australia ปี พ.ศ.: 
   ปริญญาโท  : ศศ.ม. ภาษาศาสตร์  สถาบัน: มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.: 
   ปริญญาตรี   : กศ.บ. ภาษาอังกฤษ  สถาบัน: มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ พิษณุโลก ปี พ.ศ.: 
 
ติดต่อ
   ห้องทำงาน : อาคาร / ห้อง 
   หมายเลขโทรศัพท์ : 
   E-mail :