ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิรดา  เวชญาลักษณ์
 
ประวัติการศึกษา
   ปริญญาเอก : กศ.ด. การบริหารการศึกษา  สถาบัน: มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.: 
   ปริญญาโท  : ศษ.ม. การบริหารการศึกษา  สถาบัน: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ปี พ.ศ.: 
   ปริญญาตรี   : บช.บ. การบัญชี  สถาบัน: มหาวิทยาลัยพายัพ ปี พ.ศ.: 
 
ติดต่อ
   ห้องทำงาน : อาคาร / ห้อง 
   หมายเลขโทรศัพท์ : 
   E-mail :