ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวนีย์  เสริมสุข
 
ประวัติการศึกษา
   ปริญญาเอก : ค.ด.(วิธีวิทยาการวิจัย)  สถาบัน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.: 
   ปริญญาโท  : วท.ม.(เทคโนโลยีวิจัยทางการศึกษา)  สถาบัน: มหาวิทยาลัยบูรพา ปี พ.ศ.: 
   ปริญญาตรี   : กศ.บ.(วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)  สถาบัน: มหาวิทยาลัยบูรพา ปี พ.ศ.: 
 
ติดต่อ
   ห้องทำงาน : อาคาร / ห้อง 
   หมายเลขโทรศัพท์ : 
   E-mail :