ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์  ใจฉลาด
 
ประวัติการศึกษา
   ปริญญาเอก : กศ.ด. การบริหารการศึกษา  สถาบัน: มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.: 
   ปริญญาโท  : กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว  สถาบัน: มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.: 
   ปริญญาตรี   : บธ.บ. การบริหารการจัดการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สถาบัน: มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี พ.ศ.: 
 
ติดต่อ
   ห้องทำงาน : อาคาร / ห้อง 
   หมายเลขโทรศัพท์ : 
   E-mail :