ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา  ภูมิสิทธิพร
 
ประวัติการศึกษา
   ปริญญาเอก : ปร.ด.(การวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์)  สถาบัน: มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ปี พ.ศ.: 
   ปริญญาโท  : กศ.ม.(การศึกษาพิเศษ)  สถาบัน:  ปี พ.ศ.: 
   ปริญญาตรี   : ค.บ.(การศึกษาพิเศษ)  สถาบัน:  ปี พ.ศ.: 
 
ติดต่อ
   ห้องทำงาน : อาคาร / ห้อง 
   หมายเลขโทรศัพท์ : 
   E-mail :