อาจารย์ ดร.อดุลย์  วังศรีคูณ
 
ประวัติการศึกษา
   ปริญญาเอก : ค.ด. พัฒนศึกษา  สถาบัน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.: 
   ปริญญาโท  : ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน  สถาบัน: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ.: 
   ปริญญาตรี   : ศษ.บ. การบริหารการศึกษา  สถาบัน: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี พ.ศ.: 
   ปริญญาตรี   : กศ.บ. คณิตศาสตร์  สถาบัน: มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ พิษณุโลก ปี พ.ศ.: 
 
ติดต่อ
   ห้องทำงาน : อาคาร / ห้อง 
   หมายเลขโทรศัพท์ : 
   E-mail :