ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวพัชร์  ช่างพินิจ
 
ประวัติการศึกษา
   ปริญญาเอก : D.Ed.(Special Education)  สถาบัน: University of Newcastle ปี พ.ศ.: 
   ปริญญาโท  : M.Spec.Ed.(Special Education)  สถาบัน: University of Newcastle ปี พ.ศ.: 
   ปริญญาโท  : ศศ..(ภาษาอังกฤษ)  สถาบัน: มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.: 
   ปริญญาตรี   : ค.บ.(การประถมศึกษา)  สถาบัน: วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม ปี พ.ศ.: 
 
ติดต่อ
   ห้องทำงาน : อาคาร / ห้อง 
   หมายเลขโทรศัพท์ : 
   E-mail :