รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว  คำสอน
 
ประวัติการศึกษา
   ปริญญาเอก : กศ.ด.(การทดสอบและการวัดผล)  สถาบัน: มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร ปี พ.ศ.: 
   ปริญญาโท  : ค.ม.(การวัดผลและประเมินผลการศึกษา)  สถาบัน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.: 
   ปริญญาตรี   : กศ.บ.(คณิตศาสตร์)  สถาบัน: มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร ปี พ.ศ.: 
 
ติดต่อ
   ห้องทำงาน : อาคาร / ห้อง 
   หมายเลขโทรศัพท์ : 
   E-mail :