ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

วันประกาศ
หัวข้อข่าว
views
16 ก.ค. 2564
เวลา 08:49:41
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสืบสาน รักษา ต่อยอดมรดกภูมิปัญญา สู่ขวัญแม่โพสพราชินีแห่งช้าว
231
16 ก.ค. 2564
เวลา 07:51:11
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
378
16 ก.ค. 2564
เวลา 07:27:44
ขอแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง นโยบาย และวิธีการขอกันเงินรายได้ไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
378
16 ก.ค. 2564
เวลา 07:15:28
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธ์สร้างพลังสื่อสารภาครัฐและองค์กรในยุคดิจิทัลฯ
355
16 ก.ค. 2564
เวลา 07:05:37
ข่าวดี! สำหรับสาขาจิตวิทยาและการแนะแนว ขณะนี้นักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมเงิน กยศ. สามารถยื่นกู้ในระบบ กยศ.ได้ตั้งแต่วันที่ 16-20 ก.ค. 2564
657
10 ก.ค. 2564
เวลา 08:31:16
ขอรับสมัครบุคลากรร่วมเป็นคณะทำงานการพัฒนาที่ยั่งยืนในท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย ** สำหรับผู้ที่สนใจสามารถแจ้งชื่อได้ใต้โพสต์เลยนะคะ ขอบคุณค่ะ
235
10 ก.ค. 2564
เวลา 08:27:23
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานโครงการสัมมนาการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (University Knowledge Management) UKM ครั้งที่ 7
375
10 ก.ค. 2564
เวลา 08:23:57
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
381
10 ก.ค. 2564
เวลา 08:19:52
แจ้งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 26) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 7/2564
383
10 ก.ค. 2564
เวลา 08:16:54
รียน อาจารย์นิเทศก์ทุกท่านตามประกาศการนิเทศการสอนในสถานการณ์โควิด 19 อ.นิเทศก์ สามารถนิเทศในรูปแบบออนไลน์ อัดคลิปวิดีโอ หากในบางสามารถเข้านิเทศก์การสอนได้ สามารถดำเนินการได้ตามบริบทและความเหมาะสมของโรงเรียน จึงเรียนมาเพื่อทรา
230

ทั้งหมด 49 ข่าว   :   5 หน้า   :   1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]   ถัดไป>>