คณะกรรมการบริหารคณะ

ผศ.ว่าที่ ร.ต. ดร.บัญชา  สำรวยรื่น
คณบดีคณะครุศาสตร์ผศ.อนุพงษ์  กมุกะมกุล
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
         


อ.ดร.พรทิพย์  ครามจันทึก
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
         


อ.ดร.ณัฐวุฒิ  ขาวสะอาด
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผนฯ
อ.ดร.บุญส่ง   กวยเงิน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัสดุและประกันคุณภาพฯ
         


อ.พุธิตา  ศรียางนอก
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอ.ดร.พิเชฐ  สยมภูวนาถ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
         


อ.รงค์รบ  น้อยสกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
         


ผศ.ดร.นงลักษณ์  ใจฉลาด
กรรมการอ.ดร.ปิยลักษณ์  พฤกษะวัน
กรรมการ
         


อ.พนัส  นาคบุญ
กรรมการ
         


รศ.ดร.ภัคพล  ปรีชาศิลป์
กรรมการอ.ดร.กุสุมา  ยกชู
กรรมการ
         


อ.ดร.เคลน  บุณยานันต์
กรรมการ
         


อ.พุธิตา  ศรียางนอก
กรรมการอ.อรุโณทัย  อินทนิด
กรรมการ
         


ผศ.ดร.สมศักดิ์  แก้วนุช
กรรมการ
         


อ.ดร.ณัฐวุฒิ  ขาวสะอาด
กรรมการอ.ดร.อรรฏชณม์  สัจจะพัฒนกุล
กรรมการ
         


ผศ.ดร.สลักจิต  ตรีรณโอภาส
กรรมการรศ.ดร.ณิรดา  เวชญาลักษณ์
กรรมการ
         


ผศ.ดร.ปิยมนัส  วรวิทย์รัตนกุล
กรรมการ
         


ผศ.ดร.อารีย์  ปรีดีกุล
กรรมการรศ.ดร.สุขแก้ว  คำสอน
กรรมการ
         


ผศ.ดร.อนุชา  ภูมิสิทธิพร
กรรมการ
         


อรรญา  เจริญรัตน์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสายรุ้ง  ตุ่นป้อม
ผู้ช่วยเลขานุการ