Hot News
Side Bar
ภาพกิจกรรม 
Activity Picture
ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประกาศ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ฉบับที่ 3 คณะครุศาสตร์ มรพส. ขอแสดงความยินดีกับ คุณอรรญา เจริญรัตน์ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COCID-19) ฉบับที่ 2 มรพส.ร่วมมือสู้โควิด-19 ประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา . เรื่อง กำหนดรูปแบบหนังสืออนุญาต ให้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นแบบ 2 ภาษา (ไทย + อังกฤษ) ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนทุน โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มรพส. รุ่น 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 6 - 9 มกราคม 2564 ณ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม นะครับ ขอเชิญชวนบุคลากร และนักศึกษา ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
EDU Web Poll
คุณมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่ของคณะครุศาสตร์ในระดับใด    ข้อเสนอแนะ(ถ้ามี)
มากที่สุด    มาก    ปานกลาง    น้อย    น้อยที่สุด

News
อ่านจดหมายข่าวคณะครุศาสตร์ทั้งหมด(คลิก)

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด(คลิก)

อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด(คลิก)

web counter
Visitors
     
Today
     
Yesterday
     
This Month
     
Last Month
Date Begin : 1 January 2016
Side Bar

ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.บัญชา สำรวยรื่น