Hot News
Side Bar
ภาพกิจกรรม 
Activity Picture
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน สรุปผลการประกวดการนพเสนอผลงานโครงการสัมมนาการเรียนรู้เพื่อการพัฒนามาตรฐานการศึกษา (University Knowledge Management) UKM ครั้งที่ 7 ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ข้อเขียน) เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ภาคพิเศษ) ข่าวดี! สำหรับสาขาจิตวิทยาและการแนะแนว ขณะนี้นักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมเงิน กยศ. สามารถยื่นกู้ในระบบ กยศ.ได้ตั้งแต่วันที่ 16-20 ก.ค. 2564 ตัวแทนคณาจารย์ครุศาสตร์ พร้อมด้วย นักศึกษาสาขาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม มรพส. คลองสวย น้ำใส ร่วมใจ จิตอาสา พัฒนาสถานที่ให้เอื้อ ต่อการเรียนรู้ มีภูมิทัศน์ที่เหมาะสม ณ คลองด้านหลัง หอประชุมศรีวชิโชติ ขอบคุณทุกท่านนะครับ สพฐ. ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขัน #ครูผู้ช่วย รอบทั่วไป #ครูผู้ช่วยกรณีเหตุพิเศษ และ #บุคลากร 38 ค(2) ออกไปก่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสมัครนักศึกษา บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท, ปริญญาเอก) รอบที่ 2 เริ่ม 1-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษา พร้อมต้อนรับ ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง ผลสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรืออากาศตรี ดร.บัญชา สำรวยรื่น คณบดีคณะครุศาตร์ พร้อมบุคลากรทีมมดงานส่วนวังจันทน์ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นทานตะวันเพื่อสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม
EDU Web Poll
คุณมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่ของคณะครุศาสตร์ในระดับใด    ข้อเสนอแนะ(ถ้ามี)
มากที่สุด    มาก    ปานกลาง    น้อย    น้อยที่สุด

News
อ่านจดหมายข่าวคณะครุศาสตร์ทั้งหมด(คลิก)

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด(คลิก)

อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด(คลิก)

web counter
Visitors
     
Today
     
Yesterday
     
This Month
     
Last Month
Date Begin : 1 January 2016
Side Bar

ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.บัญชา สำรวยรื่น