Hot News
Side Bar
ภาพกิจกรรม 
Activity Picture
ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ข้อเขียน) เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพลงมาร์ช คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระบบตรวจติดตามพลังงานในมหาวิทยาลัย จุลสาร นวัตกรรม มหวิทยาลัยมหิดล คณะครุศาสตร์เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ภาคพิเศษ เสาร์ - อาทิตย์)ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังทน์) การประชุมระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เครื่องมือในการค้นหางานและสมัครงาน ขอเชิญร่วมงานโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพครู และศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา ปีการศึกษา2560 กำหนดการสภาคณาจารย์สัญจร
EDU Web Poll
คุณมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่ของคณะครุศาสตร์ในระดับใด    ข้อเสนอแนะ(ถ้ามี)
มากที่สุด    มาก    ปานกลาง    น้อย    น้อยที่สุด

News
อ่านจดหมายข่าวคณะครุศาสตร์ทั้งหมด(คลิก)

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด(คลิก)

อ่านข่าวรับสมัครงานทั้งหมด(คลิก)

web counter
Visitors
     
Today
     
Yesterday
     
This Month
     
Last Month
Date Begin : 1 January 2016
Side Bar

คณบดี : ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม