คณะกรรมการบริหารคณะ

ผศ.ดร.ธนสาร  เพ็งพุ่ม
คณบดีคณะครุศาสตร์
 
 


ผศ.ดร.นิคม  นาคอ้าย
รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตฯ


ผศ.ดร.พัชราวลัย  มีทรัพย์
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผนฯ


ผศ.ดร.นงลักษณ์  ใจฉลาด
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
 
 


อ.อนุพงษ์  กมุกะมกุล
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


อ.ว่าที่ ร.ต.ดร.บัญชา  สำรวยรื่น
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู


อ.พุธิตา  ศรียางนอก
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
 
 


อ.สมศรี  ทาสุทะ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา


รศ.ดร.สุขแก้ว  คำสอน
กรรมการ


อ.ดร.กุสุมา  ยกชู
กรรมการ
 
 


ผศ.ดร.อารีย์  ปรีดีกุล
กรรมการ


ผศ.ดร.ปิยมนัส  วรวิทย์รัตนกุล
กรรมการ


ผศ.ดร.ณิรดา  เวชญาลักษณ์
กรรมการ
 
 


อ.เคลน  บุณยานันต์
กรรมการ


อ.นันทิภาคย์  พวงสถิตย์
กรรมการ


ผศ.สุกัญญา  สีสมบา
กรรมการ
 
 


อ.ดร.ณัฐวุฒิ  ขาวสะอาด
กรรมการ


อ.กล้าหาญ  พิมพ์ศรี
กรรมการ


อ.ดร.เทิน  สีนวน
กรรมการ
 
 


อ.สุรีย์พร  เพ็งเลีย
กรรมการ


อ.ดร.พรทิพย์  ครามจันทึก
กรรมการ


ผศ.ดร.สลักจิต  ตรีรณโอภาส
กรรมการ
 
 


บังอร  ฉิมอ่อง
กรรมการและเลขานุการ