คณะกรรมการบริหารคณะ

ผศ.ว่าที่ ร.ต. ดร.บัญชา  สำรวยรื่น
คณบดีคณะครุศาสตร์
 
 


ผศ.อนุพงษ์  กมุกะมกุล
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


อ.ดร.พรทิพย์  ครามจันทึก
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย


อ.ดร.ณัฐวุฒิ  ขาวสะอาด
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผนฯ
 
 
 
 


อ.ดร.บุญส่ง   กวยเงิน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัสดุและประกันคุณภาพฯ


อ.พุธิตา  ศรียางนอก
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 
 


อ.ดร.พิเชฐ  สยมภูวนาถ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู


อ.รงค์รบ  น้อยสกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ


ผศ.ดร.นงลักษณ์  ใจฉลาด
กรรมการ
 
 


อ.ดร.ปิยลักษณ์  พฤกษะวัน
กรรมการ


อ.พนัส  นาคบุญ
กรรมการ


รศ.ดร.ภัคพล  ปรีชาศิลป์
กรรมการ
 
 


อ.ดร.กุสุมา  ยกชู
กรรมการ


อ.ดร.เคลน  บุณยานันต์
กรรมการ


อ.พุธิตา  ศรียางนอก
กรรมการ
 
 


อ.อรุโณทัย  อินทนิด
กรรมการ


ผศ.ดร.สมศักดิ์  แก้วนุช
กรรมการ


อ.ดร.ณัฐวุฒิ  ขาวสะอาด
กรรมการ
 
 


อ.ดร.อรรฏชณม์  สัจจะพัฒนกุล
กรรมการ


ผศ.ดร.สลักจิต  ตรีรณโอภาส
กรรมการ
 
 


รศ.ดร.ณิรดา  เวชญาลักษณ์
กรรมการ


ผศ.ดร.ปิยมนัส  วรวิทย์รัตนกุล
กรรมการ


ผศ.ดร.อารีย์  ปรีดีกุล
กรรมการ
 
 


รศ.ดร.สุขแก้ว  คำสอน
กรรมการ


ผศ.ดร.อนุชา  ภูมิสิทธิพร
กรรมการ


อรรญา  เจริญรัตน์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
 


สายรุ้ง  ตุ่นป้อม
ผู้ช่วยเลขานุการ