ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม

ชื่อเอกสาร : 
  

 • งานวิจัย
 • บริการวิชาการ
 • โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ
 • การเรียน/การสอน/อบรม
 • กนผ.
 • มคอ.
 • คู่มือ
 • แบบประเมินสายวิชาการ
 • การเงิน
 • งานบุคคล
 • การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 • งานประกันคุณภาพการศึกษา
 • อื่นๆ
1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
2. power point โครงการ TOR
3. ตัวอย่างโครงการ สาขาวัดผลการศึกษา
4. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ TOR (สกอ.) (Word file)
5. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ TOR (สกอ.) (PDF file)
6. รายชื่อโรงเรียนสังกัดตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
7. รายชื่อโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
8. รายชื่อโรงเรียนสังกัด สพฐ. กทม.
9. ข้อกำหนดโครงการ TOR
10. ตัวอย่างโครงการที่ 4 (TOR)
11. ตัวอย่างโครงการที่ 3 (TOR)
12. ตัวอย่างโครงการที่ 2 (TOR)
13. ตัวอย่างโครงการที่ 1 (TOR)
1. ,mn,mn
2. คคศ.28.1 แบบขอสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาเอก)
3. ปกเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ
4. งานวิชาการตรวจสอบ
5. คคศ.45 ใบสำคัญเบิกค่าตอบแทนการสอน (รายภาคเรียน)
6. คคศ.44 เเบบค่าสอนรายเดือน
7. คคศ41เปลี่ยนแปลงการสอน
8. คคศ.24 แบบเสนอขอผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
9. คคศ.31.1 แบบเสนอตรวจวิทยานิพนธ์
10. คคศ.28 เเบบคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์-การค้นคว้าอิสระ
11. คคศ.27ขอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์
12. คคศ.25 แบบขออนุญาตเก็บข้อมูลวิจัย
13. คคศ.21 ขอส่งเค้าโครงการค้นคว้าอิสระฉบับแก้ไขสมบูรณ์
14. คคศ.20 ป.โท คำร้องขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ (ระดับปริญญาโท)
15. คคศ.19.1แบบขอส่งเค้าโครงการค้นคว้าอิสระฉบับแก้ไขสมบูรณ์
16. คคศ.19 แบบขอส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับแก้ไขสมบูรณ์ (ป.โท และ ป.เอก)
17. คคศ.18.1 แบบคำร้องขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครง-การค้นคว้าอิสระ (ระดับปริญญาโท)
18. คคศ.18. ป.โท แบบคำร้องขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
19. คคศ.17 แบบคำร้องขอแต่งตั้งที่ปรึกษา-วิทยานิพนธ์ (ปริญญาโท)
20. คคศ.17.2 แบบคำร้องขอแต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ปริญญาเอก)
21. คคศ.17.1 แบบคำร้องขอแต่งตั้งที่ปรึกษา-การค้นคว้าอิสระ (ปริญญาโท)
22. คคศ.16.1 แบบตอบรับการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาเอก)
23. คคศ.16 แบบตอบรับการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ (ระดับปริญญาโท)
24. คคศ.10 แบบคำร้องขอผ่อนผันส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระ(ป.โท และ ป.เอก)
25. คคศ.11 แบบขอผ่อนผันการส่งวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์
26. คคศ.4 แบบขอสอบประมวลความรู้ (ระดับปริญญาโท)
27. คคศ.3 แบบคำร้องขอสอบวัดคุณสมบัติ (ระดับปริญญาเอก)
28. ปฏิทินกิจกรรมฝ่ายกิจการนักศึกษา
29. ปฏิทินกิจกรรมฝ่ายกิจการนักศึกษา
30. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563
31. ประกาศรายฃื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปวค. ปีการศึกษา 2563
32. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563
33. ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2563
34. ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครู การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการติดตามความก้าวหน้าการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป
35. ตารางอบรมการใช้โปรแกรม English Discovery และรายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม
36. ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2562
37. ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคพิเศษ)
38. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคพิเศษ)
39.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ข้อเขียน) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561
40. คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
41. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
42. สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจบัณฑิต คณะครุศาสตร์
43. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)
1. รายงานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 20 ตุลาคม 2564
2. โครงสร้างคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2568
3. วาระการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565
4. รายงานการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564
5. แบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเอง สายสนับสนุน 2565-2568
6. แบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเอง สายวิชาการ 2565-2568
7. วาระการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564
8. รายงานการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 23 มิถุนายน 2564
9. ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 3-2564
10. แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 3 ฉบับ
11. ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 27 สิงหาคม 2564
12. เอกสารวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
13. หมายเลขโทรศัพท์ของบุคลากรคณะครุศาสตร์
14. ใบขออนุญาตลาออกจากราชการ
15. ขออนุญาตเบิกค่าปฏิบัติงานภาค กศ.ป.ป.เสาร์-อาทิตย์
16. ขออนุญาตลาออกจากราชการ
17. ขออนุญาตลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
18. ขออนุญาตลาอุปสมบท
19. คำขอมีบัตรประจำตัวบุคลากร หรือขอบัตรประจำตัวใหม่
20. คำขอบัตรพนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย
21. หนังสือรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน
22. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
23. ขอเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมรายการในสมุดประวัติ/ก.พ. 7
24. บันทึกขอเพิ่มวุฒิการศึกษา
25. แบบประเมินสถานะทางการเงินของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
26. ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือรับรอง
27. ขออนุญาตลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน (ใน-ต่างประเทศ)
28. ขออนุญาตลาพักผ่อนไปต่างประเทศ
29. ขออนุญาตลาหยุดราชการลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
30. ขออนุญาตกลับเข้าปฏิบัติราชการกรณีลาไปถือศีลและปฏิบัติธรรม
31. ขออนุญาตลาสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม ในสำนักปฏิบัติธรรมที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับรอง
32. ขออนุญาตยกเลิกวันลา
33. ขออนุญาตลาพักผ่อน
34. ขออนุมัติไปราชการ