ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม

ชื่อเอกสาร : 
  

 • งานวิจัย
 • บริการวิชาการ
 • โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ
 • การเรียน/การสอน/อบรม
 • กนผ.
 • มคอ.
 • คู่มือ
 • แบบประเมินสายวิชาการ
 • การเงิน
 • งานบุคคล
 • การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 • งานประกันคุณภาพการศึกษา
 • อื่นๆ
1. ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2563
2. ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง แนวปฏิบัติพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครู การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการติดตามความก้าวหน้าการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป
3. ตารางอบรมการใช้โปรแกรม English Discovery และรายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม
4. ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2562
5. ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคพิเศษ)
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา 2561 (ภาคพิเศษ)
7.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ข้อเขียน) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561
8. คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
9. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
10. สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจบัณฑิต คณะครุศาสตร์
11. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)
1. ใบขออนุญาตลาออกจากราชการ
2. ขออนุญาตเบิกค่าปฏิบัติงานภาค กศ.ป.ป.เสาร์-อาทิตย์
3. ขออนุญาตลาออกจากราชการ
4. ขออนุญาตลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
5. ขออนุญาตลาอุปสมบท
6. คำขอมีบัตรประจำตัวบุคลากร หรือขอบัตรประจำตัวใหม่
7. คำขอบัตรพนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย
8. หนังสือรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน
9. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
10. ขอเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมรายการในสมุดประวัติ/ก.พ. 7
11. บันทึกขอเพิ่มวุฒิการศึกษา
12. แบบประเมินสถานะทางการเงินของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
13. ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือรับรอง
14. ขออนุญาตลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน (ใน-ต่างประเทศ)
15. ขออนุญาตลาพักผ่อนไปต่างประเทศ
16. ขออนุญาตลาหยุดราชการลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
17. ขออนุญาตกลับเข้าปฏิบัติราชการกรณีลาไปถือศีลและปฏิบัติธรรม
18. ขออนุญาตลาสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม ในสำนักปฏิบัติธรรมที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับรอง
19. ขออนุญาตยกเลิกวันลา
20. ขออนุญาตลาพักผ่อน
21. ขออนุมัติไปราชการ