หลักสูตร ค.ม.(เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา)


  • ข้อมูลหลักสูตร
  • อาจารย์ผู้สอน
  • เอกสารแนะนำหลักสูตร
  • ติดต่อหลักสูตร


ห้อง/อาคาร:  สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทร.:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล, คุณวนิดา ตรีพรหม 055-230597
e-mail: