หลักสูตร ค.ม.(บริหารการศึกษา)


  • ข้อมูลหลักสูตร
  • อาจารย์ผู้สอน
  • เอกสารแนะนำหลักสูตร
  • ติดต่อหลักสูตร


ห้อง/อาคาร:  สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทร.:  รองศาสตราจารย์ ดร.ณิรดา เวชญาลักษณ์, คุณวนิดา ตรีพรหม 055-230597
e-mail: