หลักสูตร ค.บ.(จิตวิทยาและการแนะแนว)


  • ข้อมูลหลักสูตร
  • อาจารย์ผู้สอน
  • เอกสารแนะนำหลักสูตร
  • ติดต่อหลักสูตร


ห้อง/อาคาร:  สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทร.:  อาจารย์ ดร.กุสุมา ยกชู, 055-230597
e-mail: