หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)


  • ข้อมูลหลักสูตร
  • อาจารย์ผู้สอน
  • เอกสารแนะนำหลักสูตร
  • ติดต่อหลักสูตร


ห้อง/อาคาร:  สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทร.:  ผศ.ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์ เบอร์โทร 061-2670303, คุณวนิดา ตรีพรหม 055-230597
e-mail: