หลักสูตรที่เปิดสอน


หลักสูตรปริญญาเอก
       การวิจัยและประเมินทางการศึกษา
       การศึกษาพิเศษ
 
หลักสูตรปริญญาโท
       บริหารการศึกษา
       เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
       การวิจัยและประเมินทางการศึกษา
       หลักสูตรและการสอน
       การศึกษาพิเศษ
 
หลักสููตรปริญญาตรี 4 ปี
       คณิตศาสตร์
       พลศึกษา
       การศึกษาปฐมวัย
       ดนตรีศึกษา
       ภาษาไทย
       ภาษาอังกฤษ
       วิทยาศาสตร์ทั่วไป
       การศึกษาพิเศษ
       สังคมศึกษา
       การประถมศึกษา
       จิตวิทยาและการแนะแนว
 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
       ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู


Side Bar

ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.บัญชา สำรวยรื่น