หลักสูตรที่เปิดสอน


หลักสูตรปริญญาเอก
       วิจัยและพัฒนาทางการศึกษา
 
หลักสูตรปริญญาโท
       หลักสูตรและการสอน
       บริหารการศึกษา
       วิจัยและประเมินผล
       เทคโนโลยีและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
 
หลักสููตรปริญญาตรี 5 ปี
       การศึกษาปฐมวัย
       ภาษาไทย
       ภาษาอังกฤษ
       ดนตรีศึกษา
       พลศึกษา
       คณิตศาสตร์
       สังคมศึกษา
       วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
       วิชาชีพครู
       การศึกษาพิเศษ
       จิตวิทยาและการแนะแนว


Side Bar

คณบดี : ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม