Untitled Document
 
 
   
 
Username:
Password:
 
 
     
 
 
หน้าแรก
ประวัติคณะครุศาสตร์
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างการบริหาร
คณะผู้บริหาร
คณาจารย์คณะครุศาสตร์
บุคลากรสำนักงาน
ติดต่อสอบถาม
 
 
กลุ่มสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิขาการศึกษาพิเศษ
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
   
กลุ่มสาขาวิชาเทคนิคการศึกษา
และการบริหาร
สาขาวิชาบริหารการศึกษา
สาขาวิชาวัดผลและประเมินผล
สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
   
 
 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
0 สาขาวิชาภาษาไทย
2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
5 สาขาวิชาสังคมศึกษา
6 สาขาวิชาดนตรีศึกษา
7 สาขาวิชาพลศึกษา
   
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชา่ชีพครู
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
8 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยและ
พัฒนาทางการศึกษา
   
 
 
โรงเรียนสาธิตพิบูลสงคราม
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
 
You are visitor
Date Begin : 22 February 2011
 

 

 
 
  สาขาวิชาสังคมศึกษา
   
  คณาจารย์ในสาขาวิชา
 
 
 
 
ผ
อาจารย์สุนทรี   จูงวงค์สุข
ประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา
 
 
 
     
 
   
อาจารย์ธัญญาพร ก่องขันธ์
อาจารย์อภัยชนม์ สัจจะพัฒนกูล
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
  โครงสร้างหลักสูตรและแผนการสอน
   
 

วิชาเอกสังคมศึกษา จัดเป็นแบบเอกเดี่ยวและแบบเอก-เอกดังนี้
แบบเอกเดี่ยว           ไม่น้อยกว่า       78        หน่วยกิต
บังคับ                                         57      หน่วยกิต
เลือก                       ไม่น้อยกว่า      21      หน่วยกิต
แบบเอก-เอก                           ไม่น้อยกว่า       39        หน่วยกิต
บังคับ                                         30      หน่วยกิต
เลือก                       ไม่น้อยกว่า      9        หน่วยกิต


รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

เอกเดี่ยว

เอก–เอก

กลุ่มสังคมศึกษา

มส.สว.111

หลักสังคมวิทยา

3(3-0-6)

บังคับ

บังคับ

มส.สว.212

สังคมและวัฒนธรรมไทย

3(3-0-6)

บังคับ

 

มส.สว.311

ปัญหาสังคม

3(3-0-6)

บังคับ

 

คศ.สค.491

สัมมนาสังคมศึกษา

3(1-4-4)

บังคับ

บังคับ

มส.สศ.491

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์

3(2-2-5)

บังคับ

บังคับ

กลุ่มนิติศาสตร์

มส.นศ.442

กฎหมายธุรกิจ

3(3-0-6)

บังคับ

บังคับ

มส.นศ.321

กฎหมายครอบครัว

3(3-0-6)

บังคับ

 

กลุ่มรัฐศาสตร์

มส.รศ.111

การเมืองการปกครองของไทย

3(3-0-6)

บังคับ

บังคับ

มส.รศ.114

การปกครองท้องถิ่นไทย

3(3-0-6)

บังคับ

 

มส.รศ.115

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

บังคับ

บังคับ

กลุ่มภูมิศาสตร์

มส.ภม.111

ภูมิศาสตร์กายภาพ

3(2-2-5)

บังคับ

บังคับ

มส.ภม.231

ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์

3(2-2-5)

บังคับ

 

กลุ่มศาสนา

มส.ปช.221

ศาสนศึกษา

3(3-0-6)

บังคับ

บังคับ

มส.ปช.331

พุทธศาสน์

3(3-0-6)

บังคับ

 

กลุ่มเศรษฐศาสตร์

วจ.ศศ.103

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

3(3-0-6)

บังคับ

บังคับ

วจ.ศศ.485

เศรษฐกิจไทยในกระแสโลกาภิวัตน์

3(3-0-6)

บังคับ

 

กลุ่มประวัติศาสตร์

มส.ปศ.111

ถิ่นฐานไทย

3(3-0-6)

บังคับ

บังคับ

มส.ปศ.121

อารยธรรมโลก

3(3-0-6)

บังคับ

 

มส.ปศ.443

ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่

3(3-0-6)

บังคับ

 

กลุ่มทั่วไป

มส.สว.122

ครอบครัวและชุมชนไทย

3(3-0-6)

 

 

มส.สว.323

การพัฒนาสังคม

3(3-0-6)

 

 

มส.สว.324

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3(3-0-6)

 

 

มส.สว.339

การพัฒนาแบบยั่งยืน

3(3-0-6)

 

 

มส.สว.434

เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดำรง ชีวิตในท้องถิ่น

3(3-0-6)

 

 

มส.สว.441

ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย

3(3-0-6)

 

 

มส.มว.321

มรดกไทย

3(3-0-6)

 

 

มส.มว.441

ท้องถิ่นศึกษา

3(2-2-5)

 

 

มส.ปช.141

จริยศึกษา

3(2-2-5)

 

 

มส.ปช.222

ศาสนาเปรียบเทียบ

3(3-0-6)

 

 

มส.นศ.122

กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน

3(3-0-6)

 

 

มส.นศ.127

กฎหมายความปลอดภัย

3(2-2-5)

 

 

มส.นศ.472

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

3(2-2-5)

 

 

มส.รศ. 311

ปัญหาการเมืองไทย

3(2-2-5)

 

 

มส.ภม.123

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

3(2-2-5)

 

 

มส.ภม.131

ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก

3(3-0-6)

 

 

มส.ภม.341

เทคโนโลยีแผนที่และการแปลความ หมายแผนที่

3(2-2-5)

 

 

วจ.ศศ.351

บริโภคศึกษา

3(3-0-6)

 

 

วจ.ศศ.356

เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ

3(3-0-6)

 

 

วจ.ศศ.375

เศรษฐศาสตร์ท้องถิ่น

3(2-2-5)

 

 

คศ.จต.331

ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม

3(2-2-5)

 

 

คศ.จต.451

พุทธจิตวิทยา

3(2-2-5)

 

 

คศ.กศ.305

กฎหมายการศึกษาไทย

3(3-0-6)

 

 

คศ.ภอ.222

ภาษาอังกฤษสำหรับครูสังคมศึกษา 1

3(3-0-6)

 

 

คศ.ภอ.322

ภาษาอังกฤษสำหรับครูสังคมศึกษา 2

3(3-0-6)

 

 

 หมายเหตุ      รายวิชาที่ไม่เป็นวิชาบังคับ เป็นวิชาเลือกของเอกทั้ง 2 แบบ

แผนการศึกษา
3) วิชาเอกสังคมศึกษา

 

ภาคการศึกษาที่ 1  ชั้นปีที่  1


รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

กลุ่มวิชา

GEEN112

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

ศึกษาทั่วไป

GEPS123

พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน

3(3-0-6)

ศึกษาทั่วไป

GEAE124

สุนทรียะของชีวิต

3(3-0-6)

ศึกษาทั่วไป

GEPE151

กายบริหาร

1(0-2-2)

ศึกษาทั่วไป

EDUC101

ความเป็นครูและการพัฒนาวิชาชีพครู

3(2-2-5)

ครูบังคับ

SOC111

หลักสังคมวิทยา

3(3-0-6)

เอกบังคับ

SOC311

ปัญหาสังคม

3(3-0-6)

เอกบังคับ

รวม  19  หน่วยกิต

 

 

ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  1


รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

กลุ่มวิชา

GETH111

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

ศึกษาทั่วไป

GEMA143

การคิดและการตัดสินใจ

3(3-0-6)

ศึกษาทั่วไป

GESO131

มนุษย์กับสังคม

3(3-0-6)

ศึกษาทั่วไป

GEPE15X

กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย

1(0-2-2)

ศึกษาทั่วไป

EDUC241

การวัดและประเมินผลการศึกษา

3(2-2-5)

ครูบังคับ

EDUC251

จิตวิทยาสำหรับครู

3(2-2-5)

ครูบังคับ

LAW442

กฎหมายธุรกิจ

3(3-0-6)

เอกบังคับ

POL111

การเมืองการปกครองของไทย

3(3-0-6)

เอกบังคับ

รวม  22  หน่วยกิต

 

 

ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  2


รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

กลุ่มวิชา

GEIS128

การใช้ห้องสมุดยุคใหม่

3(3-0-6)

ศึกษาทั่วไป

GESC141

วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต

3(3-0-6)

ศึกษาทั่วไป

GECO147

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

3(3-0-6)

ศึกษาทั่วไป

EDUC211

การจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร

3(2-2-5)

ครูบังคับ

EDUC361

การบริหารการจัดการในห้องเรียน

3(2-2-5)

ครูบังคับ

GEO111

ภูมิศาสตร์กายภาพ

3(2-2-5)

เอกบังคับ

POL114

การปกครองท้องถิ่นไทย

3(3-0-6)

เอกบังคับ

รวม  21  หน่วยกิต

 

 

ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  2


รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

กลุ่มวิชา

GEPY122

ความจริงของชีวิต

3(3-0-6)

ศึกษาทั่วไป

EDUC221

การจัดการเรียนรู้

3(2-2-5)

ครูบังคับ

EDUC231

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

3(2-2-5)

ครูบังคับ

EC103

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

3(3-0-6)

เอกบังคับ

HIT111

ถิ่นฐานไทย

3(3-0-6)

เอกบังคับ

SOC212

สังคมและวัฒนธรรมไทย

3(3-0-6)

เอกบังคับ

PY221

ศาสนศึกษา

3(3-0-6)

เอกบังคับ

รวม  21  หน่วยกิต

 

 

 

 

ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  3


รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

กลุ่มวิชา

EDUC242

การวิจัยทางการศึกษา

3(2-2-5)

ครูบังคับ

PROF201

การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1

1(60)

ครูปฏิบัติ

GEO231

ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์

3(2-2-5)

เอกบังคับ

LAW321

กฎหมายครอบครัว

3(3-0-6)

เอกบังคับ

PY331

พุทธศาสน์

3(3-0-6)

เอกบังคับ

ANT441

ท้องถิ่นศึกษา

3(2-2-5)

เอกเลือก

…………

เลือกเสรี

3

เลือกเสรี

รวม  19  หน่วยกิต

 

 

ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  3


รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

กลุ่มวิชา

EDUC321

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น

2(1-2-3)

ครูเลือก

PROF301

การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2

2(120)

ครูปฏิบัติ

EC485

เศรษฐกิจไทยในกระแสโลกาภิวัตน์

3(3-0-6)

เอกบังคับ

GEO131

ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก

3(3-0-6)

เอกเลือก

HIT121

อารยธรรมโลก

3(3-0-6)

เอกบังคับ

HIT443

ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่

3(3-0-6)

เอกบังคับ

PGED331

ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม

3(2-2-5)

เอกเลือก

รวม 19  หน่วยกิต

 

 

 

 

ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  4


รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

กลุ่มวิชา

EDUC322

ทักษะและเทคนิคการสอน

2(1-2-3)

ครูเลือก

EDUC341

การประเมินทางการศึกษา

2(1-2-3)

ครูเลือก

EDUC421

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิชาเฉพาะ

3(2-2-5)

ครูบังคับ

PROF302

การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 3

2(120)

ครูปฏิบัติ

GEO341

เทคโนโลยีแผนที่และการแปลความหมายแผนที่

3(2-2-5)

เอกเลือก

POL115

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

เอกบังคับ

SS491

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์

3(2-2-5)

เอกบังคับ

รวม  18  หน่วยกิต

 

 

ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  4


รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

กลุ่มวิชา

PROF501

การปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1

6(360)

ครูปฏิบัติ

รวม  6  หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  5


รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

กลุ่มวิชา

PROF502

การปฏิบัติการวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2

6(360)

ครูปฏิบัติ

รวม  6  หน่วยกิต

 

 

ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  5


รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-อ)

กลุ่มวิชา

EDUC212

การศึกษาแบบเรียนรวม

3(3-0-6)

ครูเลือก

LAW472

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

3(2-2-5)

เอกเลือก

POL311

ปัญหาการเมืองไทย

3(2-2-5)

เอกเลือก

SOC324

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3(3-0-6)

เอกเลือก

SOED491

สัมมนาสังคมศึกษา

3(1-4-4)

เอกบังคับ

………..

เลือกเสรี

3

เลือกเสรี

รวม  18  หน่วยกิต

 

 

คำอธิบายรายวิชา
วิชาเอกสังคมศึกษา
มส.สว.111       หลักสังคมวิทยา                                                                       3(3-0-6)
SOC111           Principles of Sociology
นิยามขอบเขต ประวัติความเป็นมาและแนวคิดของนักสังคมวิทยา วิธีการศึกษาสังคมวิทยา ความสำคัญของสังคมวิทยาในฐานะที่เป็นแขนงหนึ่งของสังคมศาสตร์ ทฤษฎีหลักของสังคมวิทยา การจัดระเบียบทางสังคม การจัดช่วงชั้นทางสังคม กลุ่มสังคม สถาบันสังคมวัฒนธรรม การขัดเกลาทางสังคม กระบวนการทางสังคม พฤติกรรมรวมหมู่ พฤติกรรมเบี่ยงเบน การเสียระเบียบทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเน้นการศึกษาทั้งในเชิงทฤษฎีและการวิเคราะห์

มส.สว.212       สังคมและวัฒนธรรมไทย                                                          3(3-0-6)
SOC212           Thai Society and Culture
ลักษณะทั่วไปของสังคมและวัฒนธรรมไทย เอกลักษณ์ของสังคมไทย การรักษาเสถียรภาพของสังคม วัฒนธรรมของชาติ และวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่สำคัญ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย ผลกระทบที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทยการพัฒนาและการสืบทอดวัฒนธรรมไทย

 

 

มส.สว.311       ปัญหาสังคม                                                                             3(3-0-6)
SOC311           Social Problems
ความหมายและขอบเขตของปัญหาสังคม หลักการ ทฤษฎีและวิธีวิเคราะห์ ปัญหาสังคม สาเหตุของปัญหาสังคม ปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในสังคมทั่วไป สังคมชนบท สังคมเมือง ผลกระทบของปัญหาสังคมที่มีต่อบุคคล กลุ่มคน และสังคม วิธีดำเนินการแก้ไขปัญหาสังคม

มส.สว.122       ครอบครัวและชุมชนไทย                                                          3(3-0-6)
SOC122           Thai Family and Communities
แนวคิด ความหมาย หลักการของครอบครัวและชุมชนไทย วิวัฒนาการของครอบครัวและชุมชนไทย ปัจจัยที่ส่งเสริมให้ครอบครัวอบอุ่น และชุมชนไทยเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาชีวิตและคุณภาพคนในชุมชน บทบาทของภูมิปัญญาไทยกับการพัฒนาชุมชน การพิทักษ์ส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิต่างๆ ของบุคคล ครอบครัว และชุมชน

มส.สว.323       การพัฒนาสังคม                                                                      3(3-0-6)
SOC323           Social Development
แนวคิด ทฤษฎี กลวิธีต่างๆ และแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมเทคนิคที่สำคัญที่ใช้ในการพัฒนาสังคมแบบต่างๆ การวิเคราะห์สังคมเพื่อการวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง

มส.สว.324       การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                     3(3-0-6)
SOC324           Human Resource Development
ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลดีที่เกิดจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการปกครอง

มส.สว.339       การพัฒนาแบบยั่งยืน                                                               3(3-0-6)
SOC339           Sustainable Development
แนวคิด ความหมาย หลักการและความสำคัญของการพัฒนาแบบยั่งยืน กรอบแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทของสังคมไทย ตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยความเชื่อมโยงระหว่างตัวชี้วัดกับกรอบแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทไทย ศึกษาการมีส่วนร่วมขององค์การต่างๆ ที่มีต่อชุมชน เพื่อเป็นแนวทางและการปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองในชุมชนตามวิถีไทย

 

มส.สว.434       เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในท้องถิ่น                     3(3-0-6)
SOC434           Appropriate Technology for Local Life
ความหมายของเทคโนโลยี อิทธิพลของเทคโนโลยีต่อการดำรงชีวิตลักษณะของเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย การเลือกใช้เทคโนโลยี การจัดการปรับปรุงเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับท้องถิ่น การนำพลังงานทดแทนมาใช้ในท้องถิ่น เพื่อการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

มส.สว.441       ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย                                                               3(3-0-6)
SOC441           Thai Wisdom Holders
แนวคิด ความหมาย หลักการ ความสำคัญของภูมิปัญญาไทย วิวัฒนาการและกระบวนการเรียนรู้ของภูมิปัญญาไทย ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญา ภูมิปัญญากับการแก้ปัญหาทางสังคมไทย

มส.นศ.122      กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน                                               3(3-0-6)
LAW122          Public Laws
กฎหมายทั่วไปที่ประชาชนควรทราบและจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันเป็นต้นว่าป.พ.พ. ว่าด้วยบุคคล ละเมิด และมรดก พ.ร.บ การทะเบียนราษฎร์ พ.ร.บ ชื่อบุคคลพ.ร.บการศึกษาแห่งชาติ พ.ร.บ โรคติดต่อ พ.ร.บ อาวุธปืน พ.ร.บ จราจร และพ.ร.บ ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค เป็นต้น

มส.นศ.127      กฎหมายความปลอดภัย                                                           3(2-2-5)
LAW127          Safety Law
ความสำคัญ เจตนารมณ์และรายละเอียดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งมาตรการทางกฎหมายต่างๆ ที่จะนำมาใช้ ในการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ ตลอดจนกฎหมายประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย สำรวจการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในชุมชน

มส.นศ.321      กฎหมายครอบครัว                                                                  3(3-0-6)
LAW321          Family Laws
ความเป็นมาของกฎหมายครอบครัว ความหมาย การหมั้น การสมรส ทะเบียนสมรส ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาทั้งทางส่วนตัวและทรัพย์สิน การจัดการทรัพย์สิน สินส่วนตัว สินสมรส กฎหมายมรดก ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดา และบุตร บุตรบุญธรรม การสิ้นสุดของการสมรส

 

มส.นศ.442      กฎหมายธุรกิจ                                                                         3(3-0-6)
LAW442          Business Laws
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล นิติกรรมและสัญญา หนี้และเอกเทศสัญญา อันได้แก่ ซื้อขาย ขายฝาก เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างแรงงาน จ้างทำของ ยืม ฝากทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตัวแทน นายหน้าประกันภัย ตั๋วแลกเงินเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร

มส.นศ.472      กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค                                                       3(2-2-5)
LAW472          Consumer Protection Law
แนวความคิดที่ทำให้เกิดความจำเป็นที่ต้องมีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภควิธีการบังคับใช้กฎหมาย การช่วยเหลือผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหาย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคฉบับปัจจุบัน ปฏิบัติการศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์การได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

มส.รศ.111       การเมืองการปกครองของไทย                                                 3(3-0-6)
POL111           Thai Politics and Government
ความรู้พื้นฐานการเมืองและการปกครอง รัฐธรรมนูญ รัฐสภา หน้าที่ของรัฐความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม ประชาชนกับบทบาททางการเมือง พฤติกรรมทางการเมืองของไทย ตลอดจนรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ

มส.รศ. 114      การปกครองท้องถิ่นไทย                                                           3(3-0-6)
POL114           Thai Local Government
แนวคิด ทฤษฎีการปกครองท้องถิ่นที่เป็นรากฐานของการปกครอง และการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยจากแนวคิดตะวันตก และตะวันออก และเน้นการปกครองท้องถิ่นไทย ประวัติและพัฒนาการ ความสัมพันธ์ระหว่างการปกครองส่วนท้องถิ่นกับการปกครองส่วนกลาง ในแง่อำนาจ รูปแบบ ปัญหา และผลกระทบต่อการพัฒนาสังคม และการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทยในปัจจุบัน

มส.รศ.115       ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                                                  3(3-0-6)
POL115           International Relations
ความหมาย ขอบเขต วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การกำหนดนโยบายต่างประเทศ เครื่องมือ และแบบแผน ในการดำเนินนโยบายต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศ

 

มส.รศ.311       ปัญหาการเมืองไทย                                                                  3(2-2-5)
POL311           Problems of Thai Politics
วิเคราะห์ภูมิหลัง หลักสำคัญของการเมืองการปกครองไทยในสมัยราชาธิปไทยเป็นพื้นฐาน เน้นการวิเคราะห์สาเหตุสำคัญของปัญหาการเมืองไทย นับตั้งแต่หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2574 ผลกระทบต่อปัญหาการเมืองการปกครองไทยปัจจุบันแนวโน้มและการแก้ไขปัญหาเพื่อการพัฒนาการเมืองไทยในระบบประชาธิปไตย

มส.ภม.111      ภูมิศาสตร์ภายภาพ                                                                  3(2-2-5)
GEO111          Physical Geography
สัณฐานของโลกและปรากฏการณ์ที่เกิดเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ สมบัติทางด้านกายภาพ และการเปลี่ยนแปลงของธรณีภาพ(Lithosphere) อุทภาค (Hydrosphere) บรรยากาศ (Atmosphere) และชีวมณฑล (Biosphere) และการปฏิบัติภาคสนาม
มส.ภม.123      มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                                                               3(2-2-5)
GEO123          Man and Environments
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางสังคม ระบบนิเวศ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีผลต่อมนุษย์ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ สำรวจปัญหาที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรและบทบาทของเทคโนโลยีรวมทั้ง
เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา โดยเน้นสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

มส.ภม.131      ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก                                                              3(3-0-6)
GEO131          Regional Geography of the World
สภาพภูมิศาสตร์เกี่ยวกับเกณฑ์ในการพิจารณาแบ่งภูมิภาคต่างๆ ของโลกลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติ และเปรียบเทียบปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมในแต่ละภูมิภาค

มส.ภม.232      ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์                                         3(2-2-5)
GEO232          Analytical Geography of Thailand
วิเคราะห์สภาพภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ทั้งทางด้านที่ตั้ง อาณาเขต ลักษณะทางด้านกายภาพ ลักษณะทางเศรษฐกิจ ประชากร วิเคราะห์ความสามารถ ในการผลิตเชิงการเกษตร อุตสาหกรรมการค้า การคมนาคมขนส่ง และการศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน ให้ปฏิบัติการภาคสนาม แล้วนำผลมาวิเคราะห์ สภาพท้องถิ่น

 

 

มส.ภม.341      เทคโนโลยีแผนที่และการแปลความหมายแผนที่                      3(2-2-5)
GEO341          Map Technology and Interpretation
ขอบข่ายของแผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่ เทคนิคการใช้เครื่องมือและนวัตกรรมในการสร้างแผนที่ ฝึกปฏิบัติการทำแผนที่ด้วยเครื่องมือทางภูมิศาสตร์และนวัตกรรมใหม่ๆ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ สำรวจข้อมูลทางกายภาพ และสิ่งแวดล้อมภาคสนามเพื่อวิเคราะห์ปัญหาทางกายภาพ และบูรณาการนำแผนที่มาใช้ประโยชน์จริงโดยการเลือกปัญหาทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคที่ตนเองอาศัยอยู่

มส.ปช.221       ศาสนศึกษา                                                                             3(3-0-6)
PY221              Religion Studies
ทฤษฎีกำเนิดศาสนาและวิวัฒนาการของศาสนาต่างๆ โลกทัศน์ของศาสนาต่างๆ หลักจริยธรรมและปรัชญาธรรมของศาสนาและหลักคิดเรื่องความสอดคล้อง การแก้ปัญหาทางจริยธรรมด้วยหลักศาสนธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันของศาสนาต่างๆ สังเกตและแปลความหมายของศาสนพิธี พิธีกรรมตามประเพณีของศาสนาต่างๆ

มส.ปช.222       ศาสนาเปรียบเทียบ                                                                  3(3-0-6)
PY222              Comparative Religions                      
ประวัติของศาสนาต่างๆ รวมทั้งศาสดา หลักคำสอน เป้าหมาย วิธีการ โดยการศึกษาเปรียบเทียบศาสนาที่มีความนับถือมากในประเทศไทย โดยเฉพาะพระพุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม คริสตศาสนา ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาขงจื้อ เพื่อให้เข้าใจในศาสนาต่างๆ ในแง่ปรัชญาและอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

มส.ปช.331       พุทธศาสน์                                                                               3(3-0-6)
PY331              Buddhism
องค์ประกอบต่างๆ และลักษณะของพุทธศาสนา หลักเบญจขันธ์ ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท หลักกรรม อริยสัจ ไตรสิกขา กัลยาณมิตรธรรมและจริยธรรม เน้นการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน การรู้จักตนเอง การพัฒนาคนและการพัฒนาสังคม

มส.ปช.141       จริยศึกษา                                                                                3(2-2-5)
PY141              Ethics
ทฤษฎีทางจริยศาสตร์ โดยเน้นเกณฑ์ตัดสินคุณค่าทางจริยธรรมทั้งในแง่มุมนักคิดตะวันตก ตะวันออก และศาสนาสากล การปฏิบัติที่ถูกต้องตามแนวทางในกรอบของสังคม สำรวจจริยธรรมของคนในสังคมและนำเสนอต่อสังคม

 

วจ.ศศ.103       เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                                                             3(3-0-6)
EC103             Introduction to Economics
ความหมายและความสำคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีการผลิต พฤติกรรมของผู้บริโภค ตลาด ทฤษฎีราคา รายได้ประชาชาติ การเงิน การธนาคาร การคลังและการค้าระหว่างประเทศ

วจ.ศศ.485       เศรษฐกิจประเทศไทยในกระแสโลกาภิวัตน์                             3(3-0-6)
EC485             Economy of Thailand
กลไก โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทย ปัจจัยการผลิตทรัพยากร กลไกการตลาด รายได้ประชาชาติ การคลัง การค้าระหว่างประเทศ และปัญหาของโครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทย
วจ.ศศ.351       บริโภคศึกษา                                                                           3(3-0-6)
EC351             Education for Consumers
ความสำคัญของบริโภคศึกษาต่อเศรษฐกิจส่วนบุคคลต่อส่วนรวมพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคความต้องการที่จำเป็นและไม่จำเป็น การเลือกซื้อเครื่องบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ อิทธิพลของการโฆษณา สำรวจค่านิยมของผู้บริโภคในการใช้ของไทย

วจ.ศศ.356       เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ                                                             3(3-0-6)
EC356             Buddhist Economics
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ที่ใช้ความมั่งคั่งทางวัตถุ แนวคิดเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ โดยเน้นการดำรงชีวิตที่ถูกต้องหรือสัมมาอาชีวะ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความมั่งคั่งทางวัตถุกับการดำรงชีพที่ถูกต้องหรือความอยู่เย็นเป็นสุขตามหลักธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดำริ โดยศึกษาจากกรณีศึกษาในชุมชนและท้องถิ่น

วจ.ศศ.375       เศรษฐศาสตร์ท้องถิ่น                                                               3(2-2-5)
EC375             Regional Economics
กิจกรรมทางเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นและชุมชน ทฤษฎีว่าด้วยทำเลที่ตั้งถิ่นฐานวิเคราะห์การเคลื่อนย้ายระหว่างท้องถิ่น วิเคราะห์ความสัมพันธ
์ระหว่างท้องถิ่น การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิตในท้องถิ่น มาตรการแก้ไขความไม่เท่าเทียมกันระหว่างท้องถิ่นโดยศึกษาเป็นรายกรณ
ีแต่ละท้องถิ่น

มส.ปศ.111      ถิ่นฐานไทย                                                                              3(3-0-6)
HIS111                        Thai Settlement
วิเคราะห์ ประวัติความเป็นมาของชาติไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ปฏิบัติการสำรวจเอกสาร หลักฐานความเป็นมาของชาติไทยในแหล่งต่างๆ ของท้องถิ่น
มส.ปศ.121      อารยธรรมโลก                                                                         3(3-0-6)
HIS121                        World Civilization
อารยธรรมของประเทศต่างๆ ทั้งตะวันออกและตะวันตก ที่มีอิทธิพลต่อสังคมโลก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 

มส.ปศ.443      ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่                                                   3(3-0-6)
HIS443                        History of Modern Europe
สภาพการณ์ด้านสังคมและการเมืองของยุโรปหลังปี ค.ศ. 1815 อิทธิพลของลัทธิชาตินิยมทำให้เกิดการรวมประเทศอิตาลีและเยอรมนี บทบาทของประเทศทั้งสองหลังการรวมประเทศจนนำไปสู่วิกฤติการณ์ต่างๆ ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 ความสำคัญของสงครามโลกครั้งที่ 1 ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุโรป กำเนิดลัทธิฟาสซิสต์และนาซี ความสัมพันธ์ของประเทศต่างๆ ก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 และความร่วมมือของนานาประเทศก่อนสงครามยุติ

กลุ่มอื่นๆ
มส.มว.321       มรดกไทย                                                                                3(3-0-6)
ANT321           Thai Heritage
วัฒนธรรมไทยและโครงสร้างสังคมของไทย ค่านิยม บุคลิกภาพวิถีชีวิตส่วนรวมของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เอกลักษณ์ของไทยในด้านศิลปวัฒนธรรม การปกครองตลอดจนการธำรงและรักษามรดกไทย ศึกษาจากแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และมรดกของชาติ

มส.มว.441       ท้องถิ่นศึกษา                                                                           3(2-2-5)
ANT441           Local Studies
ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคมขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่สืบต่อมาจนถึงปัจจุบันแนวทางการศึกษาท้องถิ่น สำรวจปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นและการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น
เข้ามาแก้ปัญหาชุมชน

มส.สศ.491       ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์                                              3(2-2-5)
SS491              Introduction to Social Science Research
จุดประสงค์และความหมายของการวิจัยทางสังคมศาสตร์ วิธีการต่างๆ ในการวิจัย การดำเนินการวิจัย การใช้สถิติ แหล่งข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในงานวิจัย เน้นระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

 

คศ.สค.491      สัมมนาสังคมศึกษา                                                                  3(1-4-4)
SOED491        Seminar in Social Studies
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ เนื้อหากรณีศึกษาที่ใช้ในการเสนอประกอบ การสัมมนา ประเด็นสัมมนา ด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคม การศึกษาศาสนา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คศ.จน.331      ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม                                  3(2-2-5)
PGED331        Theories and Practical in Social Psychology
ความหมายและความสำคัญของจิตวิทยาสังคม ตัวแปรทางสังคมที่ทำให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิตวิทยาของมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มสัมพันธภาพระหว่างกลุ่ม กระบวนการกลุ่ม ความเป็นผู้นำ อิทธิพลของวัฒนธรรมและ
โครงสร้างทางสังคมต่อบุคลิกภาพ การเสริมสร้างและเปลี่ยนเจตคติทางสังคม

คศ.จน.451      พุทธจิตวิทยา                                                                           3(2-2-5)
PGED451        Buddhist Psychology
ความแตกต่างระหว่างจิตวิทยาตะวันตกกับพระพุทธศาสนา ธรรมชาติและการทำงานของจิตและเจติสิก ที่มาและลักษณะปัญหาจิตใจของคนในปัจจุบัน ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์และจุดหมายของชีวิตตามหลักของพระพุทธศาสนา การแก้ปัญหาทางจิตจากสังคมและจากตัวบุคคลอย่างมีกระบวนวิธีและเป็นระบบตามหลักพุทธธรรม การประยุกต์พุทธจิตวิทยาเพื่อใช้ในด้านต่างๆ

คศ.ภอ.222      ภาษาอังกฤษสำหรับครูสังคมศึกษา 1                                      3(3-0-6)
ENED222         English for Social Study Teachers 1
ความคิดรวบยอด หลักการและเทคนิคการอ่าน ศัพท์ทางวิชาการด้านสังคมศึกษา ฝึกอ่านตำรา บทเรียน ชุดการเรียนรู้หรือวารสาร การค้นคว้าข้อมูลผ่านสื่อภาษาอังกฤษเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิชาสังคมศึกษา

คศ.ภอ.322      ภาษาอังกฤษสำหรับครูสังคมศึกษา 2                                      3(3-0-6)
ENED322         English for Social Study Teachers 2
ความคิดรวบยอด หลักการ เทคนิคการอ่านและการเขียนทางวิชาการ ศัพท์และโครงสร้างภาษาอังกฤษสำหรับงานวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การสรุปสาระสำคัญการนำเสนองานด้วยวาจาและการเขียนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยภาษาอังกฤษ

การกำหนดรหัสวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
1. แนวคิด
การใช้รหัสวิชา มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารถึงการจำแนกสาขา หมวดหมู่ และระดับความยากง่าย เพื่อให้ผู้เรียน ผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถพิจารณาจัดแผนการเรียนได้เหมาะสมและเป็นไปตามลำดับของศาสตร์นั้นๆ
2. หลักการจัด
          1. ใช้ระบบตัวอักษรผสมตัวเลข โดยให้ตัวอักษรแทนหมวดวิชา สาขาวิชา สำหรับตัวเลข ใช้บ่งบอกถึงระดับความยากง่าย ลักษณะเนื้อหาวิชา และลำดับก่อนหลังของวิชา
          2. การกำหนดรหัสวิชาในแต่ละหมวด เป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาและคณะต่างๆ ที่เป็นผู้กำหนดรหัสรายวิชา ดังต่อไปนี้
          2.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ใช้รหัสจำนวน 7 หน่วย ประกอบด้วยตัวอักษร 4 หน่วย และตัวเลข 3 หน่วย โดยกำหนดความหมายไว้ดังนี้
2.1.1 อักษร 2 ตัวแรก คือ ศท. หรือ GE หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.2 อักษร 2 ตัวหลัง หมายถึง อักษรย่อของหมวด / หมู่ สาขาวิชาในศาสตร์แต่ละศาสตร์
2.1.3 ตัวเลข 3 ตัว กำหนดความหมายไว้ดังนี้
2.1.3.1 เลขรหัสตัวแรก หมายถึง ระดับรายวิชา
2.1.3.2 เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง กลุ่มวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
                              เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษา
                              เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
                              เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
                              เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
                              เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย
2.1.3.3 เลขรหัสตัวสุดท้าย หมายถึง อนุกรมในหมวด / หมู่ / สาขาวิชา
          2.2 หมวดวิชาชีพครู เป็นหมวดวิชาโดยเฉพาะของคณะครุศาสตร์ กำหนดให้ใช้รหัสจำนวน 7 หน่วยเช่นเดียวกัน ประกอบด้วยตัวอักษร 4 หน่วย และตัวเลข 3 หน่วย ซึ่งมีความหมายดังนี้
2.2.1 อักษร 4 ตัว คือ คศ.กศ.หรือ EDUCหมายถึง กลุ่มวิชาการศึกษา
2.2.2 ตัวเลข 3 ตัว กำหนดความหมายไว้ดังนี้
                    2.2.2.1 เลขรหัสตัวแรก หมายถึง ระดับวิชา
2.2.2.2 เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง ลักษณะเนื้อหา สาระวิชา
2.2.2.3 เลขรหัสตัวสุดท้าย หมายถึง อนุกรมในกลุ่มเนื้อหา สาระวิชานั้นๆ
          2.3 หมวดวิชาเฉพาะด้าน คณะครุศาสตร์มีวิชาเฉพาะด้านในวิชาเอก/โทต่างๆที่ขึ้นอยู่กับคณะครุศาสตร์ทุกรายวิชาจำนวนหนึ่ง และต้องอาศัยวิชาเฉพาะด้านในหลายรายวิชาจากคณะอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่ง ดังนั้นรหัสที่ใช้จึงแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
2.3.1 รหัสรายวิชาของคณะครุศาสตร์ กำหนดไว้ 7 หน่วย ประกอบด้วยตัวอักษร 4หน่วย และตัวเลข 3 หน่วย ซึ่งมีความหมายดังนี้
2.3.1.1 อักษร 2 ตัวแรก ภาษาไทย คือ คศ. หรือ ภาษาอังกฤษ 2 ตัวหลังคือ ED
2.3.1.2 อักษร 2 ตัวหลังภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ 2 ตัวแรก หมายถึงวิชาเอกต่างๆ ได้แก่
ภท. หรือ TH    หมายถึง ภาษาไทย (THAI)     
ภอ. หรือ EN    หมายถึง ภาษาอังกฤษ (ENGLISH)
สค. หรือ SO    หมายถึง สังคมศึกษา (SOCIAL STUDY)
คณ. หรือ MA   หมายถึง คณิตศาสตร์ (MATHEMATICS)
วท. หรือ SC    หมายถึง วิทยาศาสตร์ (SCIENCE)
พล. หรือ PE    หมายถึง พลศึกษา (PHYSICAL EDUCATION)
ดน. หรือ MU    หมายถึง ดนตรีศึกษา (MUSIC EDUCATION)
ปว. หรือ EC    หมายถึง การศึกษาปฐมวัย (EARLY CHILDHOOD)
กพ. หรือ SP    หมายถึง การศึกษาพิเศษ (SPECIAL EDUCATION)
จน. หรือ PG  หมายถึง จิตวิทยาและการแนะแนว (PSYCHOLOGY AND GUIDANCE)
วผ. หรือ ME หมายถึง การวัดผลการศึกษา(EDUCATIONAL MEMSUREMENT)
บห.หรือAD หมายถึงการบริหารการศึกษา(EDUCATIONAL ADMINISTRATION)
คพ. หรือ CO หมายถึง คอมพิวเตอร์ศึกษา (COMPUTER EDUCATION)
ทน. หรือ TE หมายถึง เทคโนโลยีการศึกษา (EDUCATIONAL TECHNOLOGY)
2.3.1.3 ตัวเลข 3 ตัว มีความหมายเช่นเดียวกับข้อ 2.2.2
2.3.2 รหัสรายวิชาของคณะอื่นๆ กำหนดไว้ 5-7 หน่วย ประกอบด้วยตัวอักษร 2-4 หน่วย และตัวเลข 3 หน่วย ซึ่งมีความหมายดังต่อไปนี้
2.3.2.1 อักษร 2-4 ตัว หมายถึง กลุ่มวิชาในศาสตร์ต่างๆ หรือกลุ่มวิชาและคณะต่างๆ
2.3.2.2 ตัวเลข 3 ตัว มีความหมายเช่นเดียวกันกับข้อ 2.2.2

   

 

   
   
 
 Copyright@2011,Faculty Education Pibulsongkram Rajabhat University. All right reserved.