1
บันทึกการปฏิบัติงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชุดวิชา " การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 "
2

กำหนดการการจัดนิทัศการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการการพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ และการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชุดวิชา "การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1" (Internship) วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (IT) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

3
การประชุมสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์ ชุดวิชา การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 (Practicum II) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 54)
วันพุธที่ 22 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมนนทรี (AV.) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
4
การประชุมสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์ ชุดวิชา การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 (Practicum II) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 54)
วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557 ณ  ห้องประชุมนนทรี (AV.) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
5
 
6
 
   

1
2
สัมมนาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู นักศึกษา ภาค.กศ.ป.ป
สัมมนาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู นักศึกษาชั้นปีที่ 4
สัมมนาฝึกประสบการณ
์วิชาชีพครู นักศึกษาชั้นปีที่ 5
สัมมนาผู้บริหารและครูพี่เลี้ยง
โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบฯ
สัมมนาหลังฝึกฯ นศ.ที่ 5
1
3
1 2
สัมมนาฝึกประสบการณ์ฯ
นักศึกษา ชั้นปี่ที่ 3
พบอาจารย์ที่ปรึกษา
สัมมนาระหว่างฝึกฯ นศ. ปี 5
สัมมนาหลังฝึกฯ นศ.ปีที่ 4
สัมมนานักศึกษาชั้นปีที่ 4 
สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 20 มีค.56
สัมมนาหลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร
และอบรมจิตตปัญญา