คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยความร่วมมือกับ
   สสส. (MOU) พัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางจิตตปัญญา
   ศึกษาในปีการศึกษา 2552 โดยมี3รายวิชาเข้าร่วมโครงการ คือ
  1 จิตตปัญญาศึกษากับการจัดการเรียนรู้ ผศ.สลักจิต ตรีรณโอภาส
  รายวิชา ความเป็นครูและการพัฒนาวิชาชีพครู
  รายวิชา จิตวิทยาสำหรับครู
  รายวิชา การศึกษาแบบเรียนรวม
     
กิจกรรมจิตปัญญาศึกษา
อบรมจิตตปัญญา 12 - 14 พ.ค. 2557
กระบวนการเรียนกรสอนจิตตปัญญา
อบรมจิตตปัญญาศึกษา
สัมมนาและอบรมจิตตปัญญา
     
อบรมจิตตปัญญา